Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 9.473.002
Tekuća sredstva 364.119 241.522
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 363.320 94.947
Kratkoročna razgraničenja 1.975
Gubitak iznad visine kapitala 2.086.572
Bilansna aktiva 2.450.691 9.714.524
Pasiva
Kapital 3.561.132
Osnovni kapital 7.048.991
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.450.691 6.153.392
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 2.450.691 9.714.524
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -125.569 -3.487.520
Amortizacija 0 0
EBIT -125.569 -3.487.520
Rashodi kamata 133 339
Dobitak prije poreza -125.702 -3.487.859
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -125.702 -3.487.859
Prosječan broj zaposlenih 1,00 8,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.222.865 340.762
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.855.990 307.887
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.366.875 32.875
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 907.873 750.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 750.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 907.873 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 20.000 550.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.026.375 500.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -2.006.375 50.000
Ukupni prilivi gotovine 4.150.738 1.640.762
Ukupni odlivi gotovine 3.882.365 1.557.887
Neto priliv (odliv) gotovine 268.373 82.875
Gotovina na početku obračunskog perioda 94.947 12.072
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 363.320 94.947