Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ZTRG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 1.405.670 1.454.766
Tekuća sredstva 135.930 219.230
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 31.729 24.292
Aktivna vremenska razgraničenja 2.456 14.526
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.541.600 1.673.996
Pasiva
Kapital 976.454 1.264.830
Osnovni kapital 2.146.902 2.146.902
Rezerve 98.827 98.827
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 8.506 8.506
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 556.640 400.660
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.541.600 1.673.996
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 667.057 1.094.014
EBITDA -222.837 -802.744
Amortizacija 63.975 85.895
EBIT -286.812 -888.639
Rashodi kamata 1.564 1.154
Dobitak prije poreza -288.376 -889.793
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -288.376 -889.793
Prosječan broj zaposlenih 15,00 24,00
Prihod po zaposlenom 44.470,47 45.583,92
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.334.655 2.064.272
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.470.418 1.628.654
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -135.763 435.618
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 172.950 927.432
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 29.750 1.351.461
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 143.200 -424.029
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 2.507.605 2.991.704
Ukupni odlivi gotovine 2.500.168 2.980.115
Neto priliv (odliv) gotovine 7.437 11.589
Gotovina na početku obračunskog perioda 24.292 12.703
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 31.729 24.292

Skraćeni finansijski pokazatelji [ZTRG-R-A]

P/S 0,3862
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1343
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,8934
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4548
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2638
Tržišna kapitalizacija 257.628
Prinos na aktivu (ROA) -17,94%
Prinos na kapital (ROE) -25,73%
Neto marža -43,23%
EBITDA marža -33,41%
Ukupan prihod 701.815