Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 3.068.338 3.315.068
Tekuća sredstva 3.197.923 3.214.503
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 46.392 121.890
Kratkoročna razgraničenja 330.844 271.603
Bilansna aktiva 6.266.261 6.529.571
Pasiva
Kapital 342.206 330.387
Osnovni kapital 1.603.088 1.603.088
Rezerve 2.838.041 2.838.041
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 72.056 107.414
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 3.646.975 4.657.084
Kratkoročne obaveze 2.277.080 1.542.100
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 6.266.261 6.529.571
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 2.812.300 2.684.817
EBITDA 485.395 635.917
Amortizacija 293.902 287.157
EBIT 191.493 348.760
Rashodi kamata 96.059 216.532
Dobitak prije poreza 95.434 132.228
Porezi iz dobitka 23.378 24.814
Neto dobitak 72.056 107.414
Prosječan broj zaposlenih 39,00 43,00
Prihod po zaposlenom 72.110,26 62.437,60
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.074.373 3.568.585
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.666.935 3.143.380
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 407.438 425.205
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 482.936 395.110
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -482.936 -395.110
Ukupni prilivi gotovine 4.074.373 3.568.585
Ukupni odlivi gotovine 4.149.871 3.538.490
Neto priliv (odliv) gotovine -75.498 30.095
Gotovina na početku obračunskog perioda 121.890 91.795
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 46.392 121.890

Skraćeni finansijski pokazatelji [ZVST-R-A]

P/S 0,0855
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0449
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 3,3372
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2135
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,7027
Tržišna kapitalizacija 240.463
Prinos na aktivu (ROA) 1,13%
Prinos na kapital (ROE) 21,43%
Neto marža 2,56%
EBITDA marža 17,26%
Ukupan prihod 3.757.575