Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MRDN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
MRDN-R-A 202029.4.2021.500.0000,0638  1.6.2021.21.5.2021.20.5.2021.
MRDN-R-A 20193.6.2020.650.0000,0829  1.7.2020.25.6.2020.24.6.2020.
MRDN-R-A 201830.4.2019.650.0000,0880   22.5.2019.21.5.2019.
MRDN-R-A 201618.12.2018.560.0000,0758  10.1.2019.8.1.2019.4.1.2019.
MRDN-R-A 20155.4.2016.350.0000,0446  3.5.2016.28.4.2016.27.4.2016.
MRDN-R-A 20108.4.2014.294.0000,0375  30.4.2014.29.4.2014.25.4.2014.
MRDN-R-A 201018.4.2012.250.0000,0319  10.5.2012.9.5.2012.4.5.2012.
MRDN-R-A 200828.4.2009.  1.568.5160,2000 20.5.2009.18.5.2009.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 12.745.412 8.423.073
Tekuća sredstva 9.304.505 9.814.244
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 210.749 536.832
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 22.049.917 18.237.317
Pasiva
Kapital 11.105.350 11.212.852
Osnovni kapital 7.842.578 7.842.578
Rezerve 913.956 913.956
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 2.197.333 2.526.831
Rezervisanja 98.840 11.024
Dugoročne obaveze 4.210.134 1.467.275
Kratkoročne obaveze 6.635.593 5.546.166
Pasivna vremenska razgraničenja 119.348
Poslovna pasiva 22.049.917 18.237.317
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 11.160.443 12.380.726
EBITDA 1.366.576 1.508.682
Amortizacija 536.028 473.549
EBIT 830.548 1.035.133
Rashodi kamata 74.539 66.061
Dobitak prije poreza 756.009 969.072
Porezi iz dobitka 98.081 214.187
Neto dobitak 657.928 754.885
Prosječan broj zaposlenih 153,42 147,42
Prihod po zaposlenom 72.744,38 83.982,68
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 166.106.930 177.255.904
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 167.661.159 176.628.433
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.554.229 627.471
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 61.299 343.051
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 651.090 1.025.756
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -589.791 -682.705
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 8.636.170 15.891.174
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 6.818.233 16.486.825
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.817.937 -595.651
Ukupni prilivi gotovine 174.804.399 193.490.129
Ukupni odlivi gotovine 175.130.482 194.141.014
Neto priliv (odliv) gotovine -326.083 -650.885
Gotovina na početku obračunskog perioda 536.832 1.187.717
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 210.749 536.832

Skraćeni finansijski pokazatelji [MRDN-R-A]

P/S 0,5270
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0839
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 8,9401
Dividenda po akciji 0,0638
Racio plaćanja dividende 0,7600
Dividendna stopa 8,50%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4160
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5296
Tržišna kapitalizacija 5.881.934
Prinos na aktivu (ROA) 3,27%
Prinos na kapital (ROE) 5,90%
Neto marža 5,90%
EBITDA marža 12,24%
Ukupan prihod 11.578.864