Podaci o emitentu

Adresa
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 182 0 182 10,54 0,00 10,54
5%-10% 1 0 1 7,49 0,00 7,49
10%-25% 1 0 1 22,71 0,00 22,71
> 25% 1 0 1 59,26 0,00 59,26
UKUPNO 185 0 185 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
LD DOO 59,25935159,259351
ĆORIĆ BOJAN 22,71010122,710101
SIMIĆ SLAĐANA 7,4904607,490460
HADŽIREŠIĆ MIDHAT 0,2950870,295087
KANLIĆ SIMO 0,2126170,212617
GANIĆ DŽEVAD 0,1956130,195613
TANACKOVIĆ ILIJA 0,1931420,193142
KASAPOVIĆ ŠAHIN 0,1928040,192804
VELJKOVIĆ ZLATKO 0,1736290,173629
MILIČIĆ MILO 0,1683110,168311

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata