Podaci o emitentu

Adresa
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 286 0 286 33,99 0,00 33,99
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 2 0 2 35,98 0,00 35,98
> 25% 1 0 1 30,03 0,00 30,03
UKUPNO 289 0 289 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
JOVIĆ MILOŠ 30,02896930,028969
ŠTRBAC MIROSLAV 20,98376020,983760
BOSNIĆ BORKA 14,99985414,999854
GAVRIĆ ĐUKA 0,5445500,544550
TODORČEVIĆ TODE 0,4538410,453841
BABIĆ ZORAN 0,4500370,450037
AZARIĆ SAVO 0,4386250,438625
KAURIN STANOJA 0,4119970,411997
DIMITRIĆ DUŠAN 0,4008780,400878
ILIĆ JOVO 0,3856620,385662

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1994. godine. Bavi se proizvodnjom i prometom poljoprivrednih proizvoda i repromaterijala.

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata