Podaci o emitentu

Adresa Deveta ulica br. 34, Ekonomija
Telefon + 387 56 260 449
Web www.metalno-zv.com
Email office@metalno-zv.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 418 11 429 11,22 0,38 11,61
5%-10% 1 0 1 5,34 0,00 5,34
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 83,06 0,00 83,06
UKUPNO 420 11 431 99,62 0,38 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
JOKIĆ - INVEST DOO ZVORNIK 83,05637183,056371
SPASOJEVIĆ VAJKA 5,3381345,338134
SPASOJEVIĆ BRANKO 0,9673080,967308
MILIČIĆ ZDRAVKO 0,1843200,184320
PETROVIĆ PERO 0,1666290,166629
RISTIĆ DUŠAN 0,1666290,166629
TODOROVIĆ RADISLAV 0,1666290,166629
BOGDAN JOSIP - KREŠIMIR 0,1558500,155850
MEHINAGIĆ HAJRUDIN 0,1264610,126461
TADIĆ MILORAD 0,1207560,120756

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Petko Jokić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Ivo Jokić predsjednik
Petko Jokić član
Branko Spasojević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata