Podaci o emitentu

Adresa KRAKAJ 143E
75400 ZVORNIK
Telefon / Faks 056 260 449/056 260 543
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 534 13 547 18,89 0,46 19,35
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 3 0 3 50,87 0,00 50,87
> 25% 1 0 1 29,79 0,00 29,79
UKUPNO 538 13 551 99,54 0,46 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
D.O.O."OMORIKA - P.E.T." RUDANKA DOBOJ 29,78511629,785116
JOKIĆ - INVEST DOO ZVORNIK 23,35211823,352118
LUKIĆ SVETOZAR 16,83734516,837345
SPASOJEVIĆ VAJKA 10,67626910,676269
MILIĆEVIĆ SLAVEN 3,4112183,411218
SPASOJEVIĆ BRANKO 0,9673080,967308
PELEMIŠ MILANA 0,2807250,280725
MILIČIĆ ZDRAVKO 0,1843200,184320
RISTIĆ DUŠAN 0,1666290,166629
ĐUKANOVIĆ STANKO 0,1666290,166629
PETROVIĆ PREDRAG 0,1666290,166629
PETROVIĆ PERO 0,1666290,166629
BUNIJEVAC VITOMIR 0,1666290,166629
TODOROVIĆ RADISLAV 0,1666290,166629

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata