Podaci o emitentu

Adresa Srpskih ratnika 54
Telefon + 387 57 223 261
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 8.6.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 53 3 56 15,86 2,19 18,05
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 24,44 0,00 24,44
> 25% 2 0 2 57,51 0,00 57,51
UKUPNO 56 3 59 97,81 2,19 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 8.6.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KUSMUK BRANE 30,72641430,726414
LOLOVIĆ BRANISLAV 26,78672426,786724
KUSMUK MILOMIR 24,43702724,437027
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 1,9019501,901950
POLIĆ MARKO 1,4438851,443885
IVANOVIĆ BOJAN 0,8436000,843600
FURTULA UGLJEŠA 0,8210180,821018
LAHARNAR BORIS 0,7477400,747740
DANOJLIĆ DUŠAN 0,7263540,726354
GUJA VELJKO 0,7263540,726354
GOLIJANIN AĆIM 0,7263540,726354
KERLETA VOJO 0,7263540,726354

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Radislav Simović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milinko Lalović predsjednik
Brane Kusmuk zamjenik predsjednika
Komo Simović član
Teufik Šišić član
Bojan Ivanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milomir Živković predsjednik
Biljana Furtula član
Vesna Lučić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata