Ugostiteljsko-turističko preduzeće "PANOS" a.d. Višegrad

Podaci o emitentu

Adresa Kralja Petra I 24
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 18 0 18 2,67 0,00 2,67
5%-10% 2 0 2 16,24 0,00 16,24
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 81,09 0,00 81,09
UKUPNO 21 0 21 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
PAVLOVIĆ GORDAN 81,08989181,089891
PREF AD BANJA LUKA 9,9999799,999979
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 6,2379076,237907
JOKSIMOVIĆ SAVA 0,3742610,374261
STJEPIĆ MILKA 0,3513760,351376
STANKOVIĆ DUŠAN 0,2826160,282616
VASILJEVIĆ MITAR 0,2673590,267359
PECIKOZA VUKAN 0,2596780,259678
MILEŠIĆ BOŠKO 0,2367930,236793
ZEČEVIĆ MITRA 0,1413080,141308

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Gordan Pavlović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Ušćumlić predsjednik
Dušan Bogdanović predsjednik
Ljubiša Blagojević član
Marija Heleta član
Slobodan Čarapić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Rašević predsjednik
Radomir Tanasković član
Stojanka Ljubinac član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata