"MERIDIAN" Akcionarsko društvo za transport i logistiku Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Branka Perduva bb
Telefon + 387 51 212 184
Web www.meridianbl.com
Email uprava@meridianbl.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 377 12 389 11,85 0,55 12,40
5%-10% 2 0 2 13,63 0,00 13,63
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 73,97 0,00 73,97
UKUPNO 380 12 392 99,45 0,55 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ŠOBOT ANĐELKO 73,96889178,610285
PREF AD BANJA LUKA 7,7287858,213750
MERIDIAN AD BANJA LUKA 5,9043090,000000
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,5970984,885556
JANJIĆ NENAD 2,0745472,204721
PEHAR DARIO 0,2186270,232346
ĐURĐEVIĆ BORIS 0,1912640,203265
PALISLAMOVIĆ HILMIJA 0,1529600,162558
SUBOTIĆ UROŠ 0,1449910,154088
ŠEVALJEVIĆ SAVO 0,1306200,138817

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Anđelko Šobot direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Anđelko Šobot predsjednik
Nenad Janjić član
Sanjin Obralić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata