Čistoća a.d. Banja Luka saziva 23. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Čistoća a.d. Banja Luka

Privredno društvo za komunalne usluge
„ČISTOĆA" AD BANjA LUKA

Na osnovu člana 272. i člana 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), člana 41. stav 1. tačka 1. i člana 42. Statuta Privrednog društva za komunalne usluge „Čistoća" AD Banja Luka - Prečišćeni tekst, broj: 1976-5/14 od 24.06.2014.godine, Izmjena i dopuna Statuta - Prečišćeni tekst, broj: 6949-9/16 od 02.11.2016.godine i Odluke Upravnog odbora Društva o sazivanju dvadeset treće godišnje Skupštine akcionara broj: 1610-6/23 od 24.04.2023.godine, Upravni odbor objavljuje

POZIV
za dvadeset treću godišnju sjednicu Skupštine akcionara
Privrednog društva za komunalne usluge
„Čistoća" AD Banja Luka

Sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 29.05.2023.godine u poslovnim prostorijama „ČISTOĆA" AD Banja Luka, ul. Braće Podgornika br. 2. Banja Luka, sa početkom u 12,00 časova.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
1.1. Imenovanje Zapisničara, dva ovjerivača Zapisnika i tri člana Komisije za glasanje.
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa dvadeset druge godišnje sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2022.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2022.godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2022.godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja.
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2022.godinu.
8. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarenoj u 2022.godini.
9. Donošenje Odluke o izboru Revizora finansijskih izvještaja Društva za 2023.godinu.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 19.05.2023.godine (deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine).
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine.
Potpis davaoca punomoći - fizičkog lica mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica akcionarskog Društva.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica sa istim dnevnim redom će se održati istog dana, na istom mjestu sa početkom u 13,00 časova.
Društvo obezbjeđuje materijale za sjednicu akcionarima Društva u sjedištu Društva, ul. Braće Podgornika 2. Banja Luka, radnim danom od 8,00 do 15,00 časova.


UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

 

 


Prilog:
I-ZDR obrazac.DOC   3,4 MB - Latinica

Prečice: CIST