Čistoća a.d. Banja Luka saziva 24. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Čistoća a.d. Banja Luka

Privredno društvo za komunalne usluge
„ČISTOĆA" AD BANjA LUKA

Na osnovu člana 272. i člana 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), člana 41. stav 1. tačka 1. i člana 42. Statuta Privrednog društva za komunalne usluge „Čistoća" AD Banja Luka - Prečišćeni tekst, broj: 1976-5/14 od 24.06.2014.godine, Izmjena i dopuna Statuta - Prečišćeni tekst, broj: 6949-9/16 od 02.11.2016.godine i Odluke Upravnog odbora Društva o sazivanju dvadeset četvrte godišnje Skupštine akcionara broj: 2218-6/24 od 15.04.2024.godine Upravni odbor objavljuje

POZIV
za dvadeset četvrtu godišnju sjednicu Skupštine akcionara
Privrednog društva za komunalne usluge „Čistoća" AD Banja Luka

Sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 21.05.2024.godine u poslovnim prostorijama „ČISTOĆA" AD Banja Luka, ul. Braće Podgornika br. 2. Banja Luka, sa početkom u 12,00 časova.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
1.1. Imenovanje Zapisničara, dva ovjerivača Zapisnika i tri člana Komisije za glasanje.
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa dvadeset treće godišnje sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2023.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2023.godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2023.godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja.
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2023.godinu.
8. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarenoj u 2023.godini.
9. Donošenje Odluke o izboru Revizora finansijskih izvještaja Društva za 2024.godinu.
10. Donošenje Odluke o razrješenju svih članova Upravnog odbora Društva.
11. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva i davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa Društva i članova Upravnog odbora Društva.


Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 11.05.2024.godine (deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine).
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine.
Potpis davaoca punomoći - fizičkog lica mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica akcionarskog Društva.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica sa istim dnevnim redom će se održati istog dana, na istom mjestu sa početkom u 13,00 časova.

Društvo obezbjeđuje materijale za sjednicu akcionarima Društva u sjedištu Društva, ul. Braće Podgornika 2. Banja Luka, radnim danom od 8,00 do 15,00 časova.


UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

 


Prilog:
CIST_IZDR obrazac.doc   3,4 MB - Latinica

Prečice: CIST