Vodovod a.d. Banja Luka saziva 23. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"VODOVOD" ad BANjA LUKA
Dana, 22.05.2023.god.

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17, 82/19 i 17/23), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 75/04 i 78/11) i člana 56. tačka 7. Statuta Društva-prečišćeni tekst, Nadzorni odbor "Vodovoda" a.d. Banja Luka, na svojoj 34. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.05.2023. godine

SAZIVA

23. godišnju Skupštinu akcionara "Vodovod" a.d. Banja Luka, koja će se održati dana, 28.06.2023. godine u 12,00 časova u prostorijama akcionarskog društva "Vodovod" Banja Luka (zgrada Uprave, konferencijska sala, broj 110 - I sprat) u Ul. Marije Bursać br. 4 u Banjoj Luci.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

1. Imenovanje radnih tijela:
- komisije za glasanje,
- zapisničara,
- dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 21. vanredne Skupštine akcionara Društva, održane dana 24.04.2023. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Statuta Društva;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva;
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu;
8. Donošenje Odluke o raspodjeli ukupne neto dobiti Društva za 2022. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2022. godinu;

U slučaju da se 23. godišnja Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, po-novljena sjednica će se održati 05.07.2023. godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Poziv za 23. godišnju sjednicu Skupštine akcionara, objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na pod-ručju Republike Srpske, i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju svi akcionari Društva na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan, 18.06.2023. godine.
Materijali će biti dostupni na internet stranicama Banjalučke berze i Društva.
Uvid u materijal za 23. godišnju sjednicu Skupštine akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 časova u zgradi Uprave, u Ul. Marije Bursać br. 4 u Banjoj Luci.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Ana Kukavica, dipl. ekonomista,s.r.

 Prečice: VDBL