Vodovod a.d. Banja Luka saziva 22. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"VODOVOD" a.d. BANjA LUKA
Dana, 27.07.2023. godine

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17, 82/19 i 17/23), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 75/04 i 78/11) i člana 56. tačka 7. Statuta Društva-prečišćeni tekst, Nadzorni odbor "Vodovoda" a.d. Banja Luka, na svojoj 36. redovnoj sjednici, održanoj dana 27.07.2023. godine

SAZIVA

22. vanredna sjednica Skupštine akcionara "Vodovod" a.d. Banja Luka, koja će se održati dana, 21.08.2023. godine u 12,00 časova u prostorijama akcionarskog društva "Vodovod" Banja Luka (zgrada Uprave, konferencijska sala, broj 110 - I sprat) u Ul. Marije Bursać br. 4. u Banjoj Luci.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

1. Imenovanje radnih tijela:
• komisije za glasanje,
• zapisničara,
• dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 23. godišnje Skupštine akcionara Društva održane dana, 28.06.2023. godine;
3. Donošenje Odluke o besplatnim priključcima na vodovodnu mrežu za individualne stambene objekte na teritoriji opštine Banjaluka;
4. Donošenje Odluke o besplatnim priključcima na novoizgrađene kanalizacione kolektore za individualne stambene objekte na teritoriji opštine Banjaluka;
5. Donošenje Odluke o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora Društva, na lični zahtjev;

U slučaju da se 22. vanredna Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 28.08.2023. godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za 22. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara, objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju svi akcionari Društva na osnovu izvješ-
taja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlas-
nicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan, 11.08.2023. godine.
Materijali će biti dostupni na internet stranicama Banjalučke berze i Društva.
Uvid u materijal za Skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od
12-14 časova u zgradi Uprave, u Ul. Marije Bursać br. 4. u Banjoj Luci.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


Predsjednik Nadzornog odbora
Ana Kukavica, dipl. ekonomista,s.r.

 Prečice: VDBL