Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 25.836.108 25.461.258
Tekuća sredstva 1.446.346 2.622.043
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 491.002 1.242.309
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 27.282.454 28.083.301
Pasiva
Kapital 16.089.541 16.673.267
Osnovni kapital 10.125.725 10.125.725
Rezerve 821.818 821.818
Revalorizacione rezerve 11.512.391 11.899.954
Neraspoređeni dobitak 387.563
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 6.184.661 6.740.279
Kratkoročne obaveze 5.008.252 4.669.755
Kratkoročna razgraničenja 2.988.145 3.012.563
Bilansna pasiva 27.282.454 28.083.301
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 3.610.080 2.407.947
EBITDA 440.167 -146.584
Amortizacija 989.684 692.765
EBIT -549.517 -839.349
Rashodi kamata 34.209 180.095
Dobitak prije poreza -583.726 -1.019.444
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -583.726 -1.019.444
Prosječan broj zaposlenih 106,00 74,00
Prihod po zaposlenom 34.057,36 32.539,82
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.938.604 5.888.053
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.488.556 4.675.576
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -549.952 1.212.477
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 201.355 215.417
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -201.355 -215.417
Ukupni prilivi gotovine 6.938.604 5.888.053
Ukupni odlivi gotovine 7.689.911 4.890.993
Neto priliv (odliv) gotovine -751.307 997.060
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.242.309 245.249
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 491.002 1.242.309

Skraćeni finansijski pokazatelji [AERD-R-A]

P/S 1,1219
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0576
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -6,9387
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,5890
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2517
Tržišna kapitalizacija 4.050.290
Prinos na aktivu (ROA) -2,11%
Prinos na kapital (ROE) -3,56%
Neto marža -16,17%
EBITDA marža 12,19%
Ukupan prihod 6.096.772