Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
AERD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 12.378.490 12.273.741
Tekuća sredstva 3.480.305 4.001.496
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.920.655 2.855.116
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 15.858.795 16.275.237
Pasiva
Kapital 5.823.429 5.811.241
Osnovni kapital 10.125.725 10.125.725
Rezerve
Revalorizacione rezerve 821.818 821.818
Neraspoređeni dobitak 12.188 6.388
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 6.679.569 7.428.352
Kratkoročne obaveze 3.355.797 3.035.644
Pasivna vremenska razgraničenja 2.316.163 2.145.545
Poslovna pasiva 15.858.795 16.275.237
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 3.904.590 1.320.629
EBITDA 948.597 713.603
Amortizacija 563.187 422.888
EBIT 385.410 290.715
Rashodi kamata 373.222 284.327
Dobitak prije poreza 12.188 6.388
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 12.188 6.388
Prosječan broj zaposlenih 69,00 55,00
Prihod po zaposlenom 56.588,26 24.011,44
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.956.178 3.116.862
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.194.260 3.809.806
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -238.082 -692.944
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 125.524 713.947
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 125.524 713.947
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 821.903
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -821.903 0
Ukupni prilivi gotovine 5.081.702 3.830.809
Ukupni odlivi gotovine 6.016.163 3.809.806
Neto priliv (odliv) gotovine -934.461 21.003
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.855.116 2.834.113
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.920.655 2.855.116

Skraćeni finansijski pokazatelji [AERD-R-A]

P/S 0,5187
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0012
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 166,1589
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5751
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3478
Tržišna kapitalizacija 2.025.145
Prinos na aktivu (ROA) 0,08%
Prinos na kapital (ROE) 0,21%
Neto marža 0,31%
EBITDA marža 24,29%
Ukupan prihod 5.989.193