Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
AERD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 12.273.741 11.873.778
Tekuća sredstva 4.001.496 4.346.974
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.855.116 2.834.113
Aktivna vremenska razgraničenja 31.753
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 16.275.237 16.220.752
Pasiva
Kapital 5.811.241 5.804.853
Osnovni kapital 10.125.725 10.125.725
Rezerve
Revalorizacione rezerve 821.818 821.818
Neraspoređeni dobitak 6.388 4.209
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 7.428.352 7.964.050
Kratkoročne obaveze 3.035.644 2.451.849
Pasivna vremenska razgraničenja 2.145.545 2.220.579
Poslovna pasiva 16.275.237 16.220.752
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.320.629 609.664
EBITDA 713.603 317.430
Amortizacija 422.888 252.294
EBIT 290.715 65.136
Rashodi kamata 284.327 60.927
Dobitak prije poreza 6.388 4.209
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 6.388 4.209
Prosječan broj zaposlenih 55,00 54,00
Prihod po zaposlenom 24.011,44 11.290,07
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.116.862 3.459.751
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.809.806 7.358.390
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -692.944 -3.898.639
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 713.947 5.532.010
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 713.947 5.532.010
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 3.830.809 8.991.761
Ukupni odlivi gotovine 3.809.806 7.358.390
Neto priliv (odliv) gotovine 21.003 1.633.371
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.834.113 1.200.742
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.855.116 2.834.113

Skraćeni finansijski pokazatelji [AERD-R-A]

P/S 1,1884
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0006
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 245,6931
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5739
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2701
Tržišna kapitalizacija 1.569.487
Prinos na aktivu (ROA) 0,04%
Prinos na kapital (ROE) 0,11%
Neto marža 0,48%
EBITDA marža 54,04%
Ukupan prihod 3.338.744