Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
AERD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 13.718.681 12.378.490
Tekuća sredstva 1.967.183 3.480.305
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 245.249 1.920.655
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 15.685.864 15.858.795
Pasiva
Kapital 5.566.696 5.823.431
Osnovni kapital 10.125.725 10.125.725
Rezerve
Revalorizacione rezerve 821.818 821.818
Neraspoređeni dobitak 12.188
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 6.248.414 6.679.569
Kratkoročne obaveze 3.870.754 3.355.795
Pasivna vremenska razgraničenja 2.006.787 2.316.163
Poslovna pasiva 15.685.864 15.858.795
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 1.448.803 3.904.590
EBITDA 783.996 948.597
Amortizacija 617.560 563.187
EBIT 166.436 385.410
Rashodi kamata 423.171 373.222
Dobitak prije poreza -256.735 12.188
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -256.735 12.188
Prosječan broj zaposlenih 74,00 69,00
Prihod po zaposlenom 19.578,42 56.588,26
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.074.559 4.956.178
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.272.068 5.194.260
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.197.509 -238.082
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 328.022 125.524
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 328.022 125.524
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 805.919 821.903
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -805.919 -821.903
Ukupni prilivi gotovine 4.402.581 5.081.702
Ukupni odlivi gotovine 6.077.987 6.016.163
Neto priliv (odliv) gotovine -1.675.406 -934.461
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.920.655 2.855.116
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 245.249 1.920.655

Skraćeni finansijski pokazatelji [AERD-R-A]

P/S 2,4392
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0254
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -13,7647
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5498
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6348
Tržišna kapitalizacija 3.533.878
Prinos na aktivu (ROA) -1,63%
Prinos na kapital (ROE) -4,51%
Neto marža -17,72%
EBITDA marža 54,11%
Ukupan prihod 3.944.661