Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 3.498.023
Tekuća sredstva 32.724
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 17.186
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 433.713
Bilansna aktiva 3.964.460
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 3.964.460
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 3.964.460
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -13.402 0
Amortizacija 0 0
EBIT -13.402 0
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -13.402 0
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -13.402
Prosječan broj zaposlenih 3,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 87.416
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 70.230
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 17.186 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 87.416
Ukupni odlivi gotovine 70.230
Neto priliv (odliv) gotovine 17.186 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 17.186

Skraćeni finansijski pokazatelji [AGKM-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0010
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -63,0597
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 845.126
Prinos na aktivu (ROA)
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 57.148