Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 3.167.523 3.498.023
Tekuća sredstva 721.680 104.319
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 693.392 80.342
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 3.889.203 3.602.342
Pasiva
Kapital -223.505 -481.645
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 258.140
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 4.112.708 4.083.987
Kratkoročna razgraničenja 120.900 120.900
Bilansna pasiva 3.889.203 3.602.342
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 77.291 94.542
EBITDA 285.126 -16.104
Amortizacija 0 0
EBIT 285.126 -16.104
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 285.126 -16.104
Porezi iz dobitka 26.986 0
Neto dobitak 258.140 -16.104
Prosječan broj zaposlenih 3,00 3,00
Prihod po zaposlenom 25.763,67 31.514,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 709.361 221.751
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 96.311 158.595
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 613.050 63.156
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 709.361 221.751
Ukupni odlivi gotovine 96.311 158.595
Neto priliv (odliv) gotovine 613.050 63.156
Gotovina na početku obračunskog perioda 80.342 17.186
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 693.392 80.342

Skraćeni finansijski pokazatelji [AGKM-R-A]

P/S 10,9343
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0183
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 3,2739
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -0,0159
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -3,7812
Tržišna kapitalizacija 845.126
Prinos na aktivu (ROA) 6,89%
Prinos na kapital (ROE) -73,22%
Neto marža 333,98%
EBITDA marža 368,90%
Ukupan prihod 407.791