Agrohercegovina a.d. Nevesinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
AGRH-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 2.931.441 3.130.385
Tekuća sredstva 722.272 830.881
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 12.635 8.992
Aktivna vremenska razgraničenja 179 195
Gubitak iznad visine kapitala 3.108.680 2.826.185
Poslovna aktiva 6.762.393 6.787.451
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 4.973.870 4.973.870
Rezerve
Revalorizacione rezerve 390.699 425.994
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 44.515 50.726
Dugoročne obaveze 308.398 334.108
Kratkoročne obaveze 6.409.480 6.402.617
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 6.762.393 6.787.451
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 533.694 414.304
EBITDA -63.993 -107.938
Amortizacija 214.645 234.217
EBIT -278.638 -342.155
Rashodi kamata 3.857 12
Dobitak prije poreza -282.495 -342.167
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -282.495 -342.167
Prosječan broj zaposlenih 12,00 12,00
Prihod po zaposlenom 44.474,50 34.525,33
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 682.580 643.967
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 683.542 749.115
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -962 -105.148
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 43.298
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -43.298
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 45.911 151.733
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 41.306 8.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.605 143.733
Ukupni prilivi gotovine 728.491 795.700
Ukupni odlivi gotovine 724.848 800.413
Neto priliv (odliv) gotovine 3.643 -4.713
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.992 13.705
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 12.635 8.992

Skraćeni finansijski pokazatelji [AGRH-R-A]

P/S 1,4912
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0568
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,8171
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 795.819
Prinos na aktivu (ROA) -4,17%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -52,93%
EBITDA marža -11,99%
Ukupan prihod 515.941