Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 2.353.959 2.353.959
Tekuća sredstva 171.991 837.611
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 12.527
Kratkoročna razgraničenja 15.386
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 2.525.950 3.191.570
Pasiva
Kapital 1.686.255 2.367.900
Osnovni kapital 3.134.764 3.134.765
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 16.300 16.300
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 839.695 823.670
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 2.525.950 3.191.570
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -681.644 0
Amortizacija 0 0
EBIT -681.644 0
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -681.644 0
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -681.644
Prosječan broj zaposlenih 5,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 34.528
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 65.700
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -31.172 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 31.420
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 31.420 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 65.948
Ukupni odlivi gotovine 65.700
Neto priliv (odliv) gotovine 248 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 248

Skraćeni finansijski pokazatelji [ALUM-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0031
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0318
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0078
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0128
Tržišna kapitalizacija 21.664
Prinos na aktivu (ROA) -23,84%
Prinos na kapital (ROE) -33,63%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 180.259