Autoprevoz a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
APBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 20.771.952 20.933.282
Tekuća sredstva 3.815.158 3.697.598
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 51.804 43.250
Aktivna vremenska razgraničenja 5.706 3.204
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 24.587.110 24.630.880
Pasiva
Kapital 13.489.326 14.805.473
Osnovni kapital 10.436.703 10.436.703
Rezerve
Revalorizacione rezerve 13.619.200 13.619.200
Neraspoređeni dobitak 9.456
Rezervisanja 65.637 43.535
Dugoročne obaveze 1.924.895 5.407.877
Kratkoročne obaveze 9.107.252 4.373.995
Pasivna vremenska razgraničenja 5.380 3.274
Poslovna pasiva 24.587.110 24.630.880
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 3.153.029 3.210.297
EBITDA 628.910 984.248
Amortizacija 233.806 243.791
EBIT 395.104 740.457
Rashodi kamata 1.684.208 709.202
Dobitak prije poreza -1.289.104 31.255
Porezi iz dobitka 27.043 21.799
Neto dobitak -1.316.147 9.456
Prosječan broj zaposlenih 56,00 59,00
Prihod po zaposlenom 56.304,09 54.411,81
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.257.838 4.860.248
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.891.051 4.023.776
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 366.787 836.472
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 252.942
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -252.942
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 358.387 583.952
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -358.387 -583.952
Ukupni prilivi gotovine 4.257.838 4.860.248
Ukupni odlivi gotovine 4.249.438 4.860.670
Neto priliv (odliv) gotovine 8.400 -422
Gotovina na početku obračunskog perioda 43.250 43.672
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 178
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 24
Gotovina na kraju obračunskog perioda 51.804 43.250

Skraćeni finansijski pokazatelji [APBL-R-A]

P/S 0,2317
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0013
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,5551
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0129
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0542
Tržišna kapitalizacija 730.569
Prinos na aktivu (ROA) -5,35%
Prinos na kapital (ROE) -9,30%
Neto marža -41,74%
EBITDA marža 19,95%
Ukupan prihod 3.656.379