Autoprevoz a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
APBL-R-B

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 22.654.925 20.771.952
Tekuća sredstva 2.918.036 3.815.158
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 24.661 51.804
Aktivna vremenska razgraničenja 406 5.706
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 25.572.961 24.587.110
Pasiva
Kapital 16.054.832 13.489.326
Osnovni kapital 10.436.703 10.436.703
Rezerve
Revalorizacione rezerve 13.619.200 13.619.200
Neraspoređeni dobitak 2.565.506
Rezervisanja 56.978 65.637
Dugoročne obaveze 6.099.573 1.924.895
Kratkoročne obaveze 3.361.578 9.107.252
Pasivna vremenska razgraničenja 16 5.380
Poslovna pasiva 25.572.961 24.587.110
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 2.948.767 3.153.029
EBITDA 2.871.638 628.910
Amortizacija 228.332 233.806
EBIT 2.643.306 395.104
Rashodi kamata 66.878 1.684.208
Dobitak prije poreza 2.576.428 -1.289.104
Porezi iz dobitka 10.922 27.043
Neto dobitak 2.565.506 -1.316.147
Prosječan broj zaposlenih 55,00 56,00
Prihod po zaposlenom 53.613,95 56.304,09
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.007.083 4.257.838
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.021.562 3.891.051
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -14.479 366.787
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 120.456
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.594.165
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -2.473.709 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.643.295
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.182.250 358.387
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.461.045 -358.387
Ukupni prilivi gotovine 10.770.834 4.257.838
Ukupni odlivi gotovine 10.797.977 4.249.438
Neto priliv (odliv) gotovine -27.143 8.400
Gotovina na početku obračunskog perioda 51.804 43.250
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 178
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 24
Gotovina na kraju obračunskog perioda 24.661 51.804

Skraćeni finansijski pokazatelji [APBL-R-B]

P/S 0,2159
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,2458
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,2482
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,5383
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0397
Tržišna kapitalizacija 636.639
Prinos na aktivu (ROA) 10,23%
Prinos na kapital (ROE) 17,37%
Neto marža 87,00%
EBITDA marža 97,38%
Ukupan prihod 5.898.055