Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 18.487.713 21.233.879
Tekuća sredstva 4.087.103 3.188.108
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 63 763
Kratkoročna razgraničenja 320 23.480
Bilansna aktiva 22.574.816 24.421.987
Pasiva
Kapital 12.761.273 15.389.823
Osnovni kapital 10.436.703 10.436.703
Rezerve
Revalorizacione rezerve 10.996.742 13.255.309
Neraspoređeni dobitak 57.849
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.553.952 4.744.953
Kratkoročne obaveze 8.210.749 4.238.369
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 22.574.816 24.421.987
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 1.056.042 1.119.939
EBITDA -147.442 304.996
Amortizacija 90.671 97.974
EBIT -238.113 207.022
Rashodi kamata 131.870 149.173
Dobitak prije poreza -369.983 57.849
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -369.983 57.849
Prosječan broj zaposlenih 17,00 35,00
Prihod po zaposlenom 62.120,12 31.998,26
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.594.041 1.471.343
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.585.175 1.430.735
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 8.866 40.608
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 797
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 4.957
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 797 -4.957
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.701.570 1.000.799
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.711.933 1.037.076
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -10.363 -36.277
Ukupni prilivi gotovine 5.296.408 2.472.142
Ukupni odlivi gotovine 5.297.108 2.472.768
Neto priliv (odliv) gotovine -700 -626
Gotovina na početku obračunskog perioda 763 1.389
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 63 763

Skraćeni finansijski pokazatelji [APBL-R-B]

P/S 1,2156
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0355
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,4697
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2227
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1006
Tržišna kapitalizacija 1.283.714
Prinos na aktivu (ROA) -1,57%
Prinos na kapital (ROE) -2,63%
Neto marža -35,03%
EBITDA marža -13,96%
Ukupan prihod 1.296.974