Autoprevoz PPP a.d. Srbac - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 2.033.075
Tekuća sredstva 8.875
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.417
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.041.950
Pasiva
Kapital 777.225
Osnovni kapital 252.296
Rezerve 604.852
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.264.725
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.041.950
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 15.526 0
EBITDA -49.229 0
Amortizacija 0 0
EBIT -49.229 0
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -49.229 0
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -49.229
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 13.883
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 12.466
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.417 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 13.883
Ukupni odlivi gotovine 12.466
Neto priliv (odliv) gotovine 1.417 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.417