15. april a.d. Višegrad

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
APVG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 875.802 953.640
Tekuća sredstva 405.519 353.632
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 44.277 77.081
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.281.321 1.307.272
Pasiva
Kapital 1.106.566 1.104.105
Osnovni kapital 1.094.975 1.094.975
Rezerve 372 307
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 11.219 8.823
Rezervisanja 111.730 147.012
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 63.025 56.155
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.281.321 1.307.272
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 809.123 732.798
EBITDA 80.299 73.365
Amortizacija 77.838 72.077
EBIT 2.461 1.288
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 2.461 1.288
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 2.461 1.288
Prosječan broj zaposlenih 30,00 27,00
Prihod po zaposlenom 26.970,77 27.140,67
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 899.726 891.647
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 932.530 840.624
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -32.804 51.023
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 899.726 891.647
Ukupni odlivi gotovine 932.530 840.624
Neto priliv (odliv) gotovine -32.804 51.023
Gotovina na početku obračunskog perioda 77.081 26.058
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 44.277 77.081

Skraćeni finansijski pokazatelji [APVG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0022
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0106
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,19%
Prinos na kapital (ROE) 0,22%
Neto marža 0,30%
EBITDA marža 9,92%
Ukupan prihod 844.406