Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 817.300 706.077
Tekuća sredstva 234.854 251.488
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 7.731 21.305
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 1.052.154 957.565
Pasiva
Kapital 894.646 891.402
Osnovni kapital 1.094.975 1.094.975
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 3.244 6.346
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 156.804 59.579
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.052.154 957.565
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 648.691 741.732
EBITDA 38.191 81.879
Amortizacija 34.696 75.533
EBIT 3.495 6.346
Rashodi kamata 251 0
Dobitak prije poreza 3.244 6.346
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 3.244 6.346
Prosječan broj zaposlenih 30,00 33,00
Prihod po zaposlenom 21.623,03 22.476,73
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 963.939 1.075.623
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 977.513 1.070.379
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -13.574 5.244
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 963.939 1.075.623
Ukupni odlivi gotovine 977.513 1.070.379
Neto priliv (odliv) gotovine -13.574 5.244
Gotovina na početku obračunskog perioda 21.305 16.061
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 7.731 21.305

Skraćeni finansijski pokazatelji [APVG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0030
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8170
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,32%
Prinos na kapital (ROE) 0,36%
Neto marža 0,50%
EBITDA marža 5,89%
Ukupan prihod 834.920