15. april a.d. Višegrad

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
APVG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 798.692 875.802
Tekuća sredstva 475.442 405.519
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 79.636 44.277
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.274.134 1.281.321
Pasiva
Kapital 1.107.558 1.106.566
Osnovni kapital 1.094.975 1.094.975
Rezerve 495 372
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 12.088 11.219
Rezervisanja 76.447 111.730
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 90.129 63.025
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.274.134 1.281.321
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 820.524 809.123
EBITDA 78.261 80.299
Amortizacija 77.109 77.838
EBIT 1.152 2.461
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 1.152 2.461
Porezi iz dobitka 160 0
Neto dobitak 992 2.461
Prosječan broj zaposlenih 33,00 30,00
Prihod po zaposlenom 24.864,36 26.970,77
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 969.906 899.726
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 934.547 932.530
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 35.359 -32.804
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 969.906 899.726
Ukupni odlivi gotovine 934.547 932.530
Neto priliv (odliv) gotovine 35.359 -32.804
Gotovina na početku obračunskog perioda 44.277 77.081
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 79.636 44.277

Skraćeni finansijski pokazatelji [APVG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0009
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0115
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,08%
Prinos na kapital (ROE) 0,09%
Neto marža 0,12%
EBITDA marža 9,54%
Ukupan prihod 855.845