Autokomerc a.d. Doboj

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
AUTK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 3.751.163 3.770.560
Tekuća sredstva 3.359.977 1.512.808
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 96.759 11.103
Aktivna vremenska razgraničenja 168.569 30.646
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 7.111.140 5.283.368
Pasiva
Kapital 4.402.332 4.279.948
Osnovni kapital 1.801.433 1.801.433
Rezerve 316.104 316.104
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 2.284.795 2.162.411
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.782.617 142.615
Kratkoročne obaveze 926.191 860.805
Pasivna vremenska razgraničenja 162.517 37.031
Poslovna pasiva 7.111.140 5.283.368
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.194.153 2.400.331
EBITDA 262.214 279.998
Amortizacija 109.075 107.830
EBIT 153.139 172.168
Rashodi kamata 14.743 26.369
Dobitak prije poreza 138.396 145.799
Porezi iz dobitka 16.012 22.718
Neto dobitak 122.384 123.081
Prosječan broj zaposlenih 38,00 27,00
Prihod po zaposlenom 31.425,08 88.901,15
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.707.664 3.448.838
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.818.952 2.488.853
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.111.288 959.985
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 5.826 16.903
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -5.826 -16.902
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.640.002
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 437.232 960.608
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.202.770 -960.608
Ukupni prilivi gotovine 3.347.666 3.448.839
Ukupni odlivi gotovine 3.262.010 3.466.364
Neto priliv (odliv) gotovine 85.656 -17.525
Gotovina na početku obračunskog perioda 11.103 28.628
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 96.759 11.103

Skraćeni finansijski pokazatelji [AUTK-R-A]

P/S 0,3017
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0679
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 2,9439
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,4438
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0818
Tržišna kapitalizacija 360.287
Prinos na aktivu (ROA) 1,97%
Prinos na kapital (ROE) 2,82%
Neto marža 10,25%
EBITDA marža 21,96%
Ukupan prihod 3.239.250