Autokomerc a.d. Doboj

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
AUTK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 3.662.081 3.751.163
Tekuća sredstva 4.620.185 3.359.977
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 72.882 96.759
Aktivna vremenska razgraničenja 95.432 168.569
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 8.282.266 7.111.140
Pasiva
Kapital 5.770.949 4.402.334
Osnovni kapital 1.801.433 1.801.433
Rezerve 316.104 316.104
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 3.653.412 2.284.797
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.608.307 1.782.617
Kratkoročne obaveze 903.010 926.189
Pasivna vremenska razgraničenja 88.215 162.515
Poslovna pasiva 8.282.266 7.111.140
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 4.552.480 1.194.153
EBITDA 1.648.954 262.214
Amortizacija 92.590 109.075
EBIT 1.556.364 153.139
Rashodi kamata 39.119 14.743
Dobitak prije poreza 1.517.245 138.396
Porezi iz dobitka 148.630 16.012
Neto dobitak 1.368.615 122.384
Prosječan broj zaposlenih 28,00 38,00
Prihod po zaposlenom 162.588,57 31.425,08
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.158.859 1.707.664
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.685.072 2.818.952
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 473.787 -1.111.288
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 800 5.826
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -800 -5.826
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.640.002
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 496.864 437.232
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -496.864 1.202.770
Ukupni prilivi gotovine 3.158.859 3.347.666
Ukupni odlivi gotovine 3.182.736 3.262.010
Neto priliv (odliv) gotovine -23.877 85.656
Gotovina na početku obračunskog perioda 96.759 11.103
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 72.882 96.759

Skraćeni finansijski pokazatelji [AUTK-R-A]

P/S 0,0791
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,7597
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,2632
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,2035
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0624
Tržišna kapitalizacija 360.287
Prinos na aktivu (ROA) 17,78%
Prinos na kapital (ROE) 26,91%
Neto marža 30,06%
EBITDA marža 36,22%
Ukupan prihod 3.578.375