Birač a.d Zvornik - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BIRA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 151.548.806 151.118.160
Tekuća sredstva 18.975.215 18.897.170
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 31.193 24.313
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 4.865.176 5.371.962
Poslovna aktiva 175.389.197 175.387.292
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 729.085.280 729.085.280
Rezerve 1.158 1.158
Revalorizacione rezerve 5.018.285 4.072.821
Neraspoređeni dobitak 4.492.310 4.492.310
Rezervisanja 7.702.338 7.702.338
Dugoročne obaveze 63.065.417 63.065.417
Kratkoročne obaveze 104.621.442 104.619.537
Pasivna vremenska razgraničenja 432.358 432.358
Poslovna pasiva 175.389.197 175.387.292
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 31.784 30.052
EBITDA -219.758 -489.938
Amortizacija 218.920 218.880
EBIT -438.678 -708.818
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -438.678 -708.818
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -438.678 -708.818
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 31.784,00 30.052,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 640.742 728.354
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 633.862 758.345
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 6.880 -29.991
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 640.742 728.354
Ukupni odlivi gotovine 633.862 758.345
Neto priliv (odliv) gotovine 6.880 -29.991
Gotovina na početku obračunskog perioda 24.313 54.304
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 31.193 24.313

Skraćeni finansijski pokazatelji [BIRA-R-A]

P/S 16,0571
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0006
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,1634
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 510.360
Prinos na aktivu (ROA) -0,25%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -1.380,18%
EBITDA marža -691,41%
Ukupan prihod 651.052