Birač a.d Zvornik - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BIRA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 151.118.160 151.632.434
Tekuća sredstva 18.897.170 19.090.153
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 24.313 54.304
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 5.371.962 4.663.144
Poslovna aktiva 175.387.292 175.385.731
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 729.085.280 729.085.280
Rezerve 1.158 1.158
Revalorizacione rezerve 4.072.821 4.072.821
Neraspoređeni dobitak 4.492.310 4.492.310
Rezervisanja 7.702.338 7.702.338
Dugoročne obaveze 63.065.418 63.065.417
Kratkoročne obaveze 104.619.536 104.617.976
Pasivna vremenska razgraničenja 432.358 432.358
Poslovna pasiva 175.387.292 175.385.731
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 30.052 39.713
EBITDA -489.938 -245.116
Amortizacija 218.880 218.841
EBIT -708.818 -463.957
Rashodi kamata 0 22
Dobitak prije poreza -708.818 -463.979
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -708.818 -463.979
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 30.052,00 39.713,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 728.354 413.438
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 758.345 468.374
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -29.991 -54.936
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 728.354 413.438
Ukupni odlivi gotovine 758.345 468.374
Neto priliv (odliv) gotovine -29.991 -54.936
Gotovina na početku obračunskog perioda 54.304 109.240
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 24.313 54.304

Skraćeni finansijski pokazatelji [BIRA-R-A]

P/S 12,1304
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0010
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,5143
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 364.543
Prinos na aktivu (ROA) -0,40%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -2.358,64%
EBITDA marža -1.630,30%
Ukupan prihod 482.863