Bosnamontaža a.d. Prijedor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BMNT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
BMNT-R-A 201825.6.2019.2.569.7850,9000  17.7.2019.17.7.2019.16.7.2019.
BMNT-R-A 201725.6.2018.1.570.4240,5500  17.7.2018.17.7.2018.16.7.2018.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 4.032.578 2.873.365
Tekuća sredstva 8.986.180 10.297.366
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.833.410 7.357.890
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 13.018.758 13.170.731
Pasiva
Kapital 12.290.394 12.237.619
Osnovni kapital 2.855.317 2.855.317
Rezerve 469.116 469.116
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 8.965.961 8.913.186
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 728.364 933.112
Pasivna vremenska razgraničenja 106.411 336.418
Poslovna pasiva 13.018.758 13.170.731
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 9.492.348 8.152.097
EBITDA 2.275.521 1.959.460
Amortizacija 530.912 329.233
EBIT 1.744.609 1.630.227
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 1.744.609 1.630.227
Porezi iz dobitka 121.409 173.359
Neto dobitak 1.623.200 1.456.868
Prosječan broj zaposlenih 103,00 100,00
Prihod po zaposlenom 92.158,72 81.520,97
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.061.778 7.162.000
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.197.896 7.109.144
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.863.882 52.856
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.702.017 914.680
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.702.017 -914.680
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 24.079 129.132
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.710.424
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.686.345 129.132
Ukupni prilivi gotovine 11.085.857 7.291.132
Ukupni odlivi gotovine 12.610.337 8.023.824
Neto priliv (odliv) gotovine -1.524.480 -732.692
Gotovina na početku obračunskog perioda 7.357.890 8.090.582
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.833.410 7.357.890

Skraćeni finansijski pokazatelji [BMNT-R-A]

P/S 0,9626
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,5685
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 5,6290
Dividenda po akciji 0,9000
Racio plaćanja dividende 1,5832
Dividendna stopa 28,13%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 4,3044
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,7434
Tržišna kapitalizacija 9.137.014
Prinos na aktivu (ROA) 12,40%
Prinos na kapital (ROE) 13,24%
Neto marža 17,10%
EBITDA marža 23,97%
Ukupan prihod 9.629.019