Bosnamontaža a.d. Prijedor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BMNT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
BMNT-R-A 201825.6.2019.2.569.7850,9000  17.7.2019.17.7.2019.16.7.2019.
BMNT-R-A 201725.6.2018.1.570.4240,5500  17.7.2018.17.7.2018.16.7.2018.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 3.780.966 4.032.578
Tekuća sredstva 9.252.420 8.986.180
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 6.799.382 5.833.410
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 13.033.386 13.018.758
Pasiva
Kapital 12.262.795 12.290.394
Osnovni kapital 2.855.317 2.855.317
Rezerve 550.276 550.276
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 8.857.202 8.884.801
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 770.591 728.364
Pasivna vremenska razgraničenja 221.088 106.411
Poslovna pasiva 13.033.386 13.018.758
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 11.246.804 9.492.348
EBITDA 3.321.580 2.275.521
Amortizacija 538.937 530.912
EBIT 2.782.643 1.744.609
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 2.782.643 1.744.609
Porezi iz dobitka 240.457 121.409
Neto dobitak 2.542.186 1.623.200
Prosječan broj zaposlenih 88,00 103,00
Prihod po zaposlenom 127.804,59 92.158,72
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 12.650.159 11.061.778
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.979.239 9.197.896
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 3.670.920 1.863.882
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 287.354 1.702.017
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -287.354 -1.702.017
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 152.191 24.079
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.569.785 1.710.424
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -2.417.594 -1.686.345
Ukupni prilivi gotovine 12.802.350 11.085.857
Ukupni odlivi gotovine 11.836.378 12.610.337
Neto priliv (odliv) gotovine 965.972 -1.524.480
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.833.410 7.357.890
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 6.799.382 5.833.410

Skraćeni finansijski pokazatelji [BMNT-R-A]

P/S 0,8124
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,8903
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 3,5942
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 4,2947
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,7451
Tržišna kapitalizacija 9.137.014
Prinos na aktivu (ROA) 19,52%
Prinos na kapital (ROE) 20,71%
Neto marža 22,60%
EBITDA marža 29,53%
Ukupan prihod 11.286.092