ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BVRU-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
BVRU-R-A 20175.6.2019.705.6040,0210  30.9.2019.26.6.2019.25.6.2019.
BVRU-R-A 20164.4.2018.1.428.8160,0425   25.4.2018.24.4.2018.
BVRU-R-A 201520.6.2017.952.4640,0283   10.7.2017.7.7.2017.
BVRU-R-A 20146.6.2016.863.5210,0257  30.9.2016.27.6.2016.24.6.2016.
BVRU-R-A 20135.6.2015.817.4820,0243  30.9.2015.26.6.2015.25.6.2015.
BVRU-R-A 20126.6.2014.644.4210,0192  30.9.2014.27.6.2014.25.6.2014.
BVRU-R-A 201221.6.2013.800.2370,0238  30.9.2013.12.7.2013.10.7.2013.
BVRU-R-A 20112.7.2012.235.2010,0070  30.9.2012.23.7.2012.19.7.2012.
BVRU-R-A 201011.5.2011.  1.519.0640,0474 3.6.2011.1.6.2011.
BVRU-R-A 200818.3.2009.  1.000.0000,0356 9.4.2009.7.4.2009.
BVRU-R-A 2007   1.000.0000,0369 11.6.2008.9.6.2008.
BVRU-R-A 2006   500.0000,0188 14.4.2007.11.4.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 41.366.681 38.230.478
Tekuća sredstva 7.963.485 7.308.095
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.412.818 4.654.753
Aktivna vremenska razgraničenja 78.380 143.602
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 49.330.166 45.538.573
Pasiva
Kapital 46.658.366 42.119.447
Osnovni kapital 33.600.177 33.600.177
Rezerve 3.180.423 2.516.584
Revalorizacione rezerve 5.258.643 1.892.028
Neraspoređeni dobitak 4.619.123 4.110.658
Rezervisanja 673.640 466.830
Dugoročne obaveze 260.433
Kratkoročne obaveze 1.998.160 2.691.863
Pasivna vremenska razgraničenja 58.848 47.172
Poslovna pasiva 49.330.166 45.538.573
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 17.467.709 16.736.224
EBITDA 5.147.972 4.964.145
Amortizacija 2.005.041 1.969.478
EBIT 3.142.931 2.994.667
Rashodi kamata 20.249 43.670
Dobitak prije poreza 3.122.682 2.950.997
Porezi iz dobitka 256.027 295.642
Neto dobitak 2.866.655 2.655.355
Prosječan broj zaposlenih 346,21 334,69
Prihod po zaposlenom 50.454,09 50.005,15
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 19.151.473 18.584.214
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.576.963 13.402.032
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 3.574.510 5.182.182
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 176.107 66.876
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.545.177 1.052.394
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.369.070 -985.518
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.447.375 1.490.791
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -2.447.375 -1.490.791
Ukupni prilivi gotovine 19.327.580 18.651.090
Ukupni odlivi gotovine 19.569.515 15.945.217
Neto priliv (odliv) gotovine -241.935 2.705.873
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.654.753 1.948.880
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.412.818 4.654.753

Skraćeni finansijski pokazatelji [BVRU-R-A]

P/S 2,5006
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0853
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 15,2374
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3886
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,9362
Tržišna kapitalizacija 43.680.230
Prinos na aktivu (ROA) 6,04%
Prinos na kapital (ROE) 6,46%
Neto marža 16,41%
EBITDA marža 29,47%
Ukupan prihod 20.091.672