Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 452.905 445.733
Tekuća sredstva 410.640 219.322
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 19.459 5.111
Kratkoročna razgraničenja 15.227 18.500
Bilansna aktiva 863.545 665.055
Pasiva
Kapital 146.923 95.324
Osnovni kapital 612.058 612.058
Rezerve 41.206 41.206
Revalorizacione rezerve 3.545 3.545
Neraspoređeni dobitak 51.599 55.242
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 214.835 209.177
Kratkoročne obaveze 501.787 360.554
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 863.545 665.055
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 2.153.480 1.423.177
EBITDA 176.507 211.540
Amortizacija 116.107 147.082
EBIT 60.400 64.458
Rashodi kamata 8.182 9.216
Dobitak prije poreza 52.218 55.242
Porezi iz dobitka 619 0
Neto dobitak 51.599 55.242
Prosječan broj zaposlenih 40,00 41,00
Prihod po zaposlenom 53.837,00 34.711,63
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.136.758 2.585.442
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.128.068 2.669.541
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 8.690 -84.099
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 288.041 159.492
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 282.383 71.377
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.658 88.115
Ukupni prilivi gotovine 3.424.799 2.744.934
Ukupni odlivi gotovine 3.410.451 2.740.918
Neto priliv (odliv) gotovine 14.348 4.016
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.111 1.095
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 19.459 5.111

Skraćeni finansijski pokazatelji [CTRS-R-A]

P/S 0,0824
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0843
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 3,4399
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2400
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,2081
Tržišna kapitalizacija 177.497
Prinos na aktivu (ROA) 6,75%
Prinos na kapital (ROE) 42,60%
Neto marža 2,40%
EBITDA marža 8,20%
Ukupan prihod 2.233.112