Dobojinvest a.d. Doboj

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DOIN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 1.294.813 1.344.929
Tekuća sredstva 762.423 754.359
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 7.935 2.362
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.057.236 2.099.288
Pasiva
Kapital 956.739 951.774
Osnovni kapital 2.344.111 2.344.111
Rezerve 179.273 179.273
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 8.388 3.423
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.100.497 1.147.514
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.057.236 2.099.288
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 404.293 275.735
EBITDA 44.417 22.962
Amortizacija 12.117 15.704
EBIT 32.300 7.258
Rashodi kamata 27.335 5.329
Dobitak prije poreza 4.965 1.929
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 4.965 1.929
Prosječan broj zaposlenih 23,00 23,00
Prihod po zaposlenom 17.577,96 11.988,48
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 504.424 327.207
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 538.436 356.871
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -34.012 -29.664
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 39.585 30.576
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 39.585 30.576
Ukupni prilivi gotovine 544.009 357.783
Ukupni odlivi gotovine 538.436 356.871
Neto priliv (odliv) gotovine 5.573 912
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.362 1.450
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 7.935 2.362

Skraćeni finansijski pokazatelji [DOIN-R-A]

P/S 4,6483
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0021
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 378,5073
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4073
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,9643
Tržišna kapitalizacija 1.879.289
Prinos na aktivu (ROA) 0,24%
Prinos na kapital (ROE) 0,52%
Neto marža 1,23%
EBITDA marža 10,99%
Ukupan prihod 410.141