Dobojinvest a.d. Doboj

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DOIN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.344.929 1.389.680
Tekuća sredstva 754.359 756.599
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.362 1.450
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.099.288 2.146.279
Pasiva
Kapital 951.774 949.845
Osnovni kapital 2.344.111 2.344.111
Rezerve 179.273 179.273
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 3.423 1.494
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.147.514 1.196.434
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.099.288 2.146.279
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 275.735 240.058
EBITDA 22.962 23.212
Amortizacija 15.704 17.055
EBIT 7.258 6.157
Rashodi kamata 5.329 5.373
Dobitak prije poreza 1.929 784
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 1.929 784
Prosječan broj zaposlenih 23,00 23,00
Prihod po zaposlenom 11.988,48 10.437,30
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 327.207 300.209
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 356.871 354.662
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -29.664 -54.453
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 30.576 53.985
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 30.576 53.985
Ukupni prilivi gotovine 357.783 354.194
Ukupni odlivi gotovine 356.871 354.662
Neto priliv (odliv) gotovine 912 -468
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.450 1.918
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.362 1.450

Skraćeni finansijski pokazatelji [DOIN-R-A]

P/S 6,8156
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0008
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 974,2295
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4052
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,9745
Tržišna kapitalizacija 1.879.289
Prinos na aktivu (ROA) 0,09%
Prinos na kapital (ROE) 0,20%
Neto marža 0,70%
EBITDA marža 8,33%
Ukupan prihod 301.548