Holding Drinatrans a.d. Zvornik

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DRTR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 166.427 5.787.943
Tekuća sredstva 2.999.043 2.572.316
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 43.599 42.112
Aktivna vremenska razgraničenja 20
Gubitak iznad visine kapitala 4.316.356 2.667.337
Poslovna aktiva 7.481.826 11.027.596
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 7.442.989 7.442.989
Rezerve 87.582 87.582
Revalorizacione rezerve 2.280.712
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.138.947 7.123.457
Kratkoročne obaveze 3.342.879 3.904.139
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 7.481.826 11.027.596
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 6.286.762 6.573.166
EBITDA 684.606 -1.377.650
Amortizacija 26.217 1.097.792
EBIT 658.389 -2.475.442
Rashodi kamata 26.696 13.522
Dobitak prije poreza 631.693 -2.488.964
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 631.693 -2.488.964
Prosječan broj zaposlenih 163,00 179,00
Prihod po zaposlenom 38.569,09 36.721,60
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.273.096 9.470.099
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.896.514 10.456.620
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 376.582 -986.521
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.719.712 1.979.179
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 31.656 65.996
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 2.688.056 1.913.183
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 95.000 75.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.154.257 1.040.937
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -3.059.257 -965.937
Ukupni prilivi gotovine 12.087.808 11.524.278
Ukupni odlivi gotovine 12.082.427 11.563.553
Neto priliv (odliv) gotovine 5.381 -39.275
Gotovina na početku obračunskog perioda 42.112 84.709
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 146 42
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 4.040 3.364
Gotovina na kraju obračunskog perioda 43.599 42.112

Skraćeni finansijski pokazatelji [DRTR-R-A]

P/S 0,1066
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0849
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1,0604
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 669.869
Prinos na aktivu (ROA) 6,83%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža 10,05%
EBITDA marža 10,89%
Ukupan prihod 6.947.480