Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 2.313.296 2.313.296
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 479 479
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 4.447.234 4.448.231
Poslovna aktiva 6.760.530 6.761.527
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 7.442.989 7.442.989
Rezerve 87.582 87.582
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.018.366 4.018.366
Kratkoročne obaveze 2.742.164 2.743.161
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 6.760.530 6.761.527
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 1.004 -4.437
Amortizacija 0 0
EBIT 1.004 -4.437
Rashodi kamata 7 0
Dobitak prije poreza 997 -4.437
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 997 -4.437
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.699 8.784
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.699 9.508
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 -724
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.699 8.784
Ukupni odlivi gotovine 1.699 9.508
Neto priliv (odliv) gotovine 0 -724
Gotovina na početku obračunskog perioda 479 1.203
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 479 479

Skraćeni finansijski pokazatelji [DRTR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0001
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 671,8847
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 669.869
Prinos na aktivu (ROA) 0,01%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 1.699