Holding Drinatrans a.d. Zvornik

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DRTR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 166.427
Tekuća sredstva 2.321.634 2.999.043
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.203 43.599
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 4.443.794 4.316.356
Poslovna aktiva 6.765.428 7.481.826
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 7.442.989 7.442.989
Rezerve 87.582 87.582
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.018.366 4.138.947
Kratkoročne obaveze 2.747.062 3.342.879
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 6.765.428 7.481.826
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 286.046 6.286.762
EBITDA -127.280 684.606
Amortizacija 158 26.217
EBIT -127.438 658.389
Rashodi kamata 0 26.696
Dobitak prije poreza -127.438 631.693
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -127.438 631.693
Prosječan broj zaposlenih 1,00 163,00
Prihod po zaposlenom 286.046,00 38.569,09
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.223.778 9.273.096
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.128.957 8.896.514
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 94.821 376.582
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 9.691 2.719.712
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 31.656
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 9.691 2.688.056
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 95.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 146.575 3.154.257
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -146.575 -3.059.257
Ukupni prilivi gotovine 1.233.469 12.087.808
Ukupni odlivi gotovine 1.275.532 12.082.427
Neto priliv (odliv) gotovine -42.063 5.381
Gotovina na početku obračunskog perioda 43.599 42.112
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 9 146
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 342 4.040
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.203 43.599

Skraćeni finansijski pokazatelji [DRTR-R-A]

P/S 2,3418
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0171
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -5,2564
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 669.869
Prinos na aktivu (ROA) -1,79%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -44,55%
EBITDA marža -44,50%
Ukupan prihod 486.198