Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DUVN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 2.753.955 3.327.536
Tekuća sredstva 3.530.528 4.405.403
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 124.893 2.137
Aktivna vremenska razgraničenja 669
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 6.284.483 7.732.939
Pasiva
Kapital 5.380.133 5.615.346
Osnovni kapital 4.951.658 4.951.658
Rezerve 52.108
Revalorizacione rezerve 1.059.833 1.059.833
Neraspoređeni dobitak 277.994
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 212.051 55.917
Kratkoročne obaveze 692.299 2.061.676
Pasivna vremenska razgraničenja 606.721 86.641
Poslovna pasiva 6.284.483 7.732.939
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 3.615.507 2.620.869
EBITDA -70.261 -467.870
Amortizacija 113.437 84.747
EBIT -183.698 -552.617
Rashodi kamata 51.515 209.717
Dobitak prije poreza -235.213 -762.334
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -235.213 -762.334
Prosječan broj zaposlenih 11,00 11,00
Prihod po zaposlenom 328.682,45 238.260,82
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.156.769 3.434.412
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.034.013 3.473.869
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 122.756 -39.457
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 2.156.769 3.434.412
Ukupni odlivi gotovine 2.034.013 3.473.869
Neto priliv (odliv) gotovine 122.756 -39.457
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.137 41.594
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 124.893 2.137

Skraćeni finansijski pokazatelji [DUVN-R-A]

P/S 0,2739
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0475
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -4,2104
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0865
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1841
Tržišna kapitalizacija 990.332
Prinos na aktivu (ROA) -3,36%
Prinos na kapital (ROE) -4,28%
Neto marža -6,51%
EBITDA marža -1,94%
Ukupan prihod 2.156.769