Elektrokrajina a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
EKBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 456.378.350 449.086.729
Tekuća sredstva 96.939.099 157.829.695
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.256.989 10.032.429
Aktivna vremenska razgraničenja 497.929 950.671
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 553.317.449 606.916.424
Pasiva
Kapital 293.627.008 336.229.348
Osnovni kapital 92.276.623 92.276.623
Rezerve 1.878.125 1.812.692
Revalorizacione rezerve 190.849.938 200.497.480
Neraspoređeni dobitak 8.622.322 41.642.553
Rezervisanja 38.225.192 40.332.071
Dugoročne obaveze 47.268.046 54.495.203
Kratkoročne obaveze 174.197.203 175.859.802
Pasivna vremenska razgraničenja 923.902 948.122
Poslovna pasiva 553.317.449 606.916.424
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 225.009.942 223.617.835
EBITDA 24.152.860 25.222.182
Amortizacija 21.531.731 20.864.314
EBIT 2.621.129 4.357.868
Rashodi kamata 1.704.761 1.912.583
Dobitak prije poreza 916.368 2.445.285
Porezi iz dobitka -800.946 1.627.375
Neto dobitak 1.717.314 817.910
Prosječan broj zaposlenih 1.859,00 1.823,00
Prihod po zaposlenom 121.038,16 122.664,75
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 277.052.851 273.334.903
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 267.042.627 261.215.826
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 10.010.224 12.119.077
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.275.149 1.094.071
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 16.368.080 10.195.180
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -15.092.931 -9.101.109
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 10.871.160
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.692.624 4.262.060
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -3.692.624 6.609.100
Ukupni prilivi gotovine 278.328.000 285.300.134
Ukupni odlivi gotovine 287.103.331 275.673.066
Neto priliv (odliv) gotovine -8.775.331 9.627.068
Gotovina na početku obračunskog perioda 10.032.429 405.643
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 3
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 109 285
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.256.989 10.032.429

Skraćeni finansijski pokazatelji [EKBL-R-A]

P/S 0,0615
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0186
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 8,0600
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,1820
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0471
Tržišna kapitalizacija 13.841.493
Prinos na aktivu (ROA) 0,30%
Prinos na kapital (ROE) 0,55%
Neto marža 0,76%
EBITDA marža 10,73%
Ukupan prihod 237.404.763