Elektrokrajina a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
EKBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 460.873.561 456.378.350
Tekuća sredstva 86.786.684 96.939.099
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 825.203 1.256.989
Aktivna vremenska razgraničenja 494.470 497.929
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 547.660.245 553.317.449
Pasiva
Kapital 294.269.685 293.627.008
Osnovni kapital 92.276.623 92.276.623
Rezerve 2.015.510 1.878.125
Revalorizacione rezerve 181.658.067 190.849.938
Neraspoređeni dobitak 18.319.485 8.622.322
Rezervisanja 37.746.464 38.225.192
Dugoročne obaveze 75.580.896 47.268.046
Kratkoročne obaveze 140.063.200 174.197.203
Pasivna vremenska razgraničenja 1.241.701 923.902
Poslovna pasiva 547.660.245 553.317.449
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 216.199.877 225.009.942
EBITDA 24.751.156 24.152.860
Amortizacija 21.353.009 21.531.731
EBIT 3.398.147 2.621.129
Rashodi kamata 2.040.339 1.704.761
Dobitak prije poreza 1.357.808 916.368
Porezi iz dobitka 715.131 -800.946
Neto dobitak 642.677 1.717.314
Prosječan broj zaposlenih 1.897,00 1.859,00
Prihod po zaposlenom 113.969,36 121.038,16
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 284.144.273 277.052.851
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 269.404.946 267.042.627
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 14.739.327 10.010.224
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 775.859 1.275.149
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 20.583.989 16.368.080
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -19.808.130 -15.092.931
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 8.322.060
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.684.941 3.692.624
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.637.119 -3.692.624
Ukupni prilivi gotovine 293.242.192 278.328.000
Ukupni odlivi gotovine 293.673.876 287.103.331
Neto priliv (odliv) gotovine -431.684 -8.775.331
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.256.989 10.032.429
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 102 109
Gotovina na kraju obračunskog perioda 825.203 1.256.989

Skraćeni finansijski pokazatelji [EKBL-R-A]

P/S 0,0461
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0070
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 15,5068
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,1890
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0339
Tržišna kapitalizacija 9.965.875
Prinos na aktivu (ROA) 0,12%
Prinos na kapital (ROE) 0,22%
Neto marža 0,30%
EBITDA marža 11,45%
Ukupan prihod 227.801.650