Elektrohercegovina a.d. Trebinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
EKHC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 55.678.196 54.927.125
Tekuća sredstva 6.832.213 7.354.557
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 280.155 536.421
Aktivna vremenska razgraničenja 74.423 176.816
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 62.510.409 62.281.682
Pasiva
Kapital 49.996.122 49.790.023
Osnovni kapital 20.048.466 20.048.466
Rezerve 5.634.819 5.622.642
Revalorizacione rezerve 13.269.799 15.190.563
Neraspoređeni dobitak 11.043.038 8.928.352
Rezervisanja 3.178.623 3.291.499
Dugoročne obaveze 3.425.895 850.568
Kratkoročne obaveze 5.909.769 8.349.592
Pasivna vremenska razgraničenja 255.810 132.303
Poslovna pasiva 62.510.409 62.281.682
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 26.156.012 26.962.467
EBITDA 5.790.293 5.496.987
Amortizacija 5.279.781 5.054.993
EBIT 510.512 441.994
Rashodi kamata 173.553 93.436
Dobitak prije poreza 336.959 348.558
Porezi iz dobitka 130.861 196.350
Neto dobitak 206.098 152.208
Prosječan broj zaposlenih 378,00 373,00
Prihod po zaposlenom 69.195,80 72.285,43
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 32.543.162 33.333.287
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 30.936.313 31.925.173
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.606.849 1.408.114
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 47.530 62.814
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 3.910.645 2.152.172
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -3.863.115 -2.089.358
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.000.000 1.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.000.000 211.161
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.000.000 788.839
Ukupni prilivi gotovine 35.590.692 34.396.101
Ukupni odlivi gotovine 35.846.958 34.288.506
Neto priliv (odliv) gotovine -256.266 107.595
Gotovina na početku obračunskog perioda 536.421 428.826
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 280.155 536.421

Skraćeni finansijski pokazatelji [EKHC-R-A]

P/S 0,2683
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0103
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 34,0467
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,4938
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1404
Tržišna kapitalizacija 7.016.963
Prinos na aktivu (ROA) 0,33%
Prinos na kapital (ROE) 0,41%
Neto marža 0,79%
EBITDA marža 22,14%
Ukupan prihod 30.935.502