Elektrohercegovina a.d. Trebinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
EKHC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 54.927.125 54.362.869
Tekuća sredstva 7.354.557 7.469.327
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 536.421 428.826
Aktivna vremenska razgraničenja 176.816 203.722
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 62.281.682 61.832.196
Pasiva
Kapital 49.790.023 49.637.816
Osnovni kapital 20.048.466 20.048.466
Rezerve 5.622.642 5.621.700
Revalorizacione rezerve 15.190.563 17.253.089
Neraspoređeni dobitak 8.928.352 6.714.561
Rezervisanja 3.291.499 3.458.725
Dugoročne obaveze 850.568 1.153.564
Kratkoročne obaveze 8.349.592 7.582.091
Pasivna vremenska razgraničenja 132.303 203.296
Poslovna pasiva 62.281.682 61.832.196
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 26.962.467 26.466.931
EBITDA 5.496.987 5.182.615
Amortizacija 5.054.993 4.814.033
EBIT 441.994 368.582
Rashodi kamata 93.436 131.045
Dobitak prije poreza 348.558 237.537
Porezi iz dobitka 196.350 225.753
Neto dobitak 152.208 11.784
Prosječan broj zaposlenih 373,00 368,00
Prihod po zaposlenom 72.285,43 71.921,01
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 33.333.287 33.326.035
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 31.925.173 31.442.721
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.408.114 1.883.314
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 62.814 28.151
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.152.172 1.707.227
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -2.089.358 -1.679.076
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 211.161 370.776
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 788.839 -370.776
Ukupni prilivi gotovine 34.396.101 33.354.186
Ukupni odlivi gotovine 34.288.506 33.520.724
Neto priliv (odliv) gotovine 107.595 -166.538
Gotovina na početku obračunskog perioda 428.826 595.232
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 132
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 536.421 428.826

Skraćeni finansijski pokazatelji [EKHC-R-A]

P/S 0,2974
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0076
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 52,6870
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,4835
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1611
Tržišna kapitalizacija 8.019.386
Prinos na aktivu (ROA) 0,25%
Prinos na kapital (ROE) 0,31%
Neto marža 0,56%
EBITDA marža 20,39%
Ukupan prihod 31.058.638