Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
EKHC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 54.210.470 55.742.474
Tekuća sredstva 4.922.391 6.126.504
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 343.473 313.338
Aktivna vremenska razgraničenja 15.108 62.953
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 59.132.861 61.868.978
Pasiva
Kapital 43.509.815 43.404.942
Osnovni kapital 20.048.466 20.048.466
Rezerve 5.634.819 5.634.819
Revalorizacione rezerve 12.554.325 13.764.315
Neraspoređeni dobitak 5.272.205 6.827.687
Rezervisanja 7.385.401 6.961.231
Dugoročne obaveze 1.975.002 2.513.228
Kratkoročne obaveze 6.262.643 8.989.577
Pasivna vremenska razgraničenja 165.750 253.777
Poslovna pasiva 59.132.861 61.868.978
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 17.336.309 22.270.059
EBITDA 4.726.072 1.017.843
Amortizacija 4.219.116 4.035.828
EBIT 506.956 -3.017.985
Rashodi kamata 183.714 143.947
Dobitak prije poreza 323.242 -3.161.932
Porezi iz dobitka 218.369 -291.587
Neto dobitak 104.873 -2.870.345
Prosječan broj zaposlenih 287,00 342,00
Prihod po zaposlenom 60.405,26 65.117,13
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 22.076.664 27.946.937
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.151.604 28.193.844
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 3.925.060 -246.907
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 30.033 28.972
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.685.637 673.319
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -2.655.604 -644.347
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.500.000 2.900.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.739.321 1.975.563
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.239.321 924.437
Ukupni prilivi gotovine 23.606.697 30.875.909
Ukupni odlivi gotovine 23.576.562 30.842.726
Neto priliv (odliv) gotovine 30.135 33.183
Gotovina na početku obračunskog perioda 313.338 280.155
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 343.473 313.338

Skraćeni finansijski pokazatelji [EKHC-R-A]

P/S 0,2220
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0052
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 36,7044
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,1702
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0885
Tržišna kapitalizacija 3.849.305
Prinos na aktivu (ROA) 0,17%
Prinos na kapital (ROE) 0,24%
Neto marža 0,60%
EBITDA marža 27,26%
Ukupan prihod 18.963.911