Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
EKHC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 55.687.334 55.678.196
Tekuća sredstva 6.126.504 6.832.213
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 313.338 280.155
Aktivna vremenska razgraničenja 62.953 74.423
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 61.813.838 62.510.409
Pasiva
Kapital 46.832.463 49.996.122
Osnovni kapital 20.048.466 20.048.466
Rezerve 5.634.819 5.634.819
Revalorizacione rezerve 12.332.148 13.269.799
Neraspoređeni dobitak 11.687.375 11.043.038
Rezervisanja 3.621.107 3.178.623
Dugoročne obaveze 2.513.228 3.425.895
Kratkoročne obaveze 8.847.040 5.909.769
Pasivna vremenska razgraničenja 111.240 255.810
Poslovna pasiva 61.813.838 62.510.409
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 22.270.059 26.156.012
EBITDA 1.017.843 5.790.293
Amortizacija 4.035.828 5.279.781
EBIT -3.017.985 510.512
Rashodi kamata 143.947 173.553
Dobitak prije poreza -3.161.932 336.959
Porezi iz dobitka -291.587 130.861
Neto dobitak -2.870.345 206.098
Prosječan broj zaposlenih 342,00 378,00
Prihod po zaposlenom 65.117,13 69.195,80
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 27.946.937 32.543.162
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 28.193.844 30.936.313
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -246.907 1.606.849
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 28.972 47.530
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 673.319 3.910.645
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -644.347 -3.863.115
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.900.000 3.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.975.563 1.000.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 924.437 2.000.000
Ukupni prilivi gotovine 30.875.909 35.590.692
Ukupni odlivi gotovine 30.842.726 35.846.958
Neto priliv (odliv) gotovine 33.183 -256.266
Gotovina na početku obračunskog perioda 280.155 536.421
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 313.338 280.155

Skraćeni finansijski pokazatelji [EKHC-R-A]

P/S 0,1440
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1432
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,1176
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,3360
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0685
Tržišna kapitalizacija 3.207.755
Prinos na aktivu (ROA) -4,62%
Prinos na kapital (ROE) -5,93%
Neto marža -12,89%
EBITDA marža 4,57%
Ukupan prihod 23.613.812