Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ELBJ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 248.413.610 242.051.004
Tekuća sredstva 26.466.680 35.247.988
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 222.790 779.334
Aktivna vremenska razgraničenja 2.177.460 1.670.903
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 274.880.290 277.298.992
Pasiva
Kapital 182.426.949 175.606.001
Osnovni kapital 38.486.953 38.486.953
Rezerve 5.094.705 5.087.480
Revalorizacione rezerve 96.046.910 99.616.010
Neraspoređeni dobitak 42.798.381 32.415.558
Rezervisanja 36.268.031 45.171.967
Dugoročne obaveze 28.477.324 14.266.648
Kratkoročne obaveze 27.707.986 42.254.376
Pasivna vremenska razgraničenja 1.364.805 1.237.938
Poslovna pasiva 274.880.290 277.298.992
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 88.908.104 93.801.705
EBITDA 13.014.804 14.039.670
Amortizacija 10.854.636 12.410.436
EBIT 2.160.168 1.629.234
Rashodi kamata 1.083.764 908.700
Dobitak prije poreza 1.076.404 720.534
Porezi iz dobitka 824.027 630.227
Neto dobitak 252.377 90.307
Prosječan broj zaposlenih 932,00 924,00
Prihod po zaposlenom 95.394,96 101.517,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 126.603.662 125.725.124
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 136.173.201 134.726.674
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -9.569.539 -9.001.550
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 7.249.596 2.305.724
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 7.249.596 2.305.724
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 34.404.595 11.014.812
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 32.641.196 3.969.441
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.763.399 7.045.371
Ukupni prilivi gotovine 168.257.853 139.045.660
Ukupni odlivi gotovine 168.814.397 138.696.115
Neto priliv (odliv) gotovine -556.544 349.545
Gotovina na početku obračunskog perioda 779.334 429.789
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 222.790 779.334

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELBJ-R-A]

P/S 0,0628
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0066
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 22,1122
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 4,7400
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0306
Tržišna kapitalizacija 5.580.608
Prinos na aktivu (ROA) 0,09%
Prinos na kapital (ROE) 0,14%
Neto marža 0,28%
EBITDA marža 14,64%
Ukupan prihod 111.948.321