Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 255.368.014 260.272.424
Tekuća sredstva 17.290.677 16.938.798
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 203.792 492.928
Kratkoročna razgraničenja 1.275.573 1.843.331
Bilansna aktiva 274.702.746 279.320.010
Pasiva
Kapital 172.869.399 173.361.646
Osnovni kapital 38.486.953 38.486.953
Rezerve 5.114.895 5.114.895
Revalorizacione rezerve 92.569.398 96.195.839
Neraspoređeni dobitak 36.698.153 33.563.959
Rezervisanja 647.397 17.430.283
Dugoročne obaveze 46.964.855 40.821.416
Kratkoročne obaveze 23.289.709 27.199.431
Kratkoročna razgraničenja 631.937 637.920
Bilansna pasiva 274.702.746 279.320.010
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 46.859.053 55.678.655
EBITDA 13.814.974 13.701.431
Amortizacija 11.693.866 11.484.558
EBIT 2.121.108 2.216.873
Rashodi kamata 468.846 1.262.720
Dobitak prije poreza 1.652.262 954.153
Porezi iz dobitka 412.055 309.316
Neto dobitak 1.240.207 644.837
Prosječan broj zaposlenih 713,00 639,00
Prihod po zaposlenom 65.720,97 87.134,05
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 82.081.757 72.286.113
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 79.859.466 59.463.153
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.222.291 12.822.960
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 24.951
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 6.130.596
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -6.105.645
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 950.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.511.427 7.755.812
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -2.511.427 -6.805.812
Ukupni prilivi gotovine 82.081.757 73.261.064
Ukupni odlivi gotovine 82.370.893 73.349.561
Neto priliv (odliv) gotovine -289.136 -88.497
Gotovina na početku obračunskog perioda 492.928 581.425
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 203.792 492.928

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELBJ-R-A]

P/S 0,1396
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0322
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 5,2756
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 4,4916
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0378
Tržišna kapitalizacija 6.542.782
Prinos na aktivu (ROA) 0,45%
Prinos na kapital (ROE) 0,72%
Neto marža 2,65%
EBITDA marža 29,48%
Ukupan prihod 60.280.359