Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ELBJ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 242.051.004 246.720.368
Tekuća sredstva 35.247.988 31.956.806
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 779.334 429.789
Aktivna vremenska razgraničenja 1.670.903 1.635.648
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 277.298.992 278.677.174
Pasiva
Kapital 175.606.001 175.598.141
Osnovni kapital 38.486.953 38.486.953
Rezerve 5.087.480 5.042.413
Revalorizacione rezerve 99.616.010 104.133.381
Neraspoređeni dobitak 32.415.558 27.935.394
Rezervisanja 45.171.967 48.560.138
Dugoročne obaveze 14.266.648 15.597.441
Kratkoročne obaveze 42.254.376 38.921.454
Pasivna vremenska razgraničenja 1.237.938 1.384.770
Poslovna pasiva 277.298.992 278.677.174
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 93.801.705 93.146.615
EBITDA 14.039.670 14.552.242
Amortizacija 12.410.436 12.570.561
EBIT 1.629.234 1.981.681
Rashodi kamata 908.700 1.100.589
Dobitak prije poreza 720.534 881.092
Porezi iz dobitka 630.227 317.756
Neto dobitak 90.307 563.336
Prosječan broj zaposlenih 924,00 917,00
Prihod po zaposlenom 101.517,00 101.577,55
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 125.725.124 112.272.560
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 134.726.674 132.360.859
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -9.001.550 -20.088.299
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.305.724 2.283.049
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 2.305.724 2.283.049
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 11.014.812 22.046.700
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.969.441 4.191.884
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.045.371 17.854.816
Ukupni prilivi gotovine 139.045.660 136.602.309
Ukupni odlivi gotovine 138.696.115 136.552.743
Neto priliv (odliv) gotovine 349.545 49.566
Gotovina na početku obračunskog perioda 429.789 380.223
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 779.334 429.789

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELBJ-R-A]

P/S 0,0656
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0023
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 68,1887
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 4,5627
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0351
Tržišna kapitalizacija 6.157.912
Prinos na aktivu (ROA) 0,03%
Prinos na kapital (ROE) 0,05%
Neto marža 0,10%
EBITDA marža 14,97%
Ukupan prihod 111.616.908