Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 281.196.445 290.379.147
Tekuća sredstva 41.412.704 33.713.670
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 8.616.598 6.756.352
Kratkoročna razgraničenja 339.456 379.382
Bilansna aktiva 323.236.122 324.701.825
Pasiva
Kapital 289.912.388 289.844.856
Osnovni kapital 31.117.961 31.117.961
Rezerve 24.200.864 24.194.482
Revalorizacione rezerve 128.518.657 133.791.729
Neraspoređeni dobitak 106.074.906 100.740.684
Rezervisanja 1.153.817 989.390
Dugoročne obaveze 280.282 346.551
Kratkoročne obaveze 4.017.317 4.561.559
Kratkoročna razgraničenja 571.654 590.462
Bilansna pasiva 323.236.122 324.701.825
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 37.192.792 42.814.476
EBITDA 14.168.770 14.054.569
Amortizacija 13.758.933 13.684.712
EBIT 409.837 369.857
Rashodi kamata 17.642 28.408
Dobitak prije poreza 392.195 341.449
Porezi iz dobitka 324.663 261.672
Neto dobitak 67.532 79.777
Prosječan broj zaposlenih 342,00 335,00
Prihod po zaposlenom 108.750,85 127.804,41
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 36.260.223 44.777.995
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 32.339.672 33.883.378
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 3.920.551 10.894.617
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 275.013 1.191.468
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.262.941 9.796.179
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.987.928 -8.604.711
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 72.377 42.456
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -72.377 -42.456
Ukupni prilivi gotovine 36.535.236 45.969.463
Ukupni odlivi gotovine 34.674.990 43.722.013
Neto priliv (odliv) gotovine 1.860.246 2.247.450
Gotovina na početku obračunskog perioda 6.756.352 4.508.902
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 8.616.598 6.756.352

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELDO-R-A]

P/S 0,4602
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0022
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 253,4336
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 9,3166
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0590
Tržišna kapitalizacija 17.114.879
Prinos na aktivu (ROA) 0,02%
Prinos na kapital (ROE) 0,02%
Neto marža 0,18%
EBITDA marža 38,10%
Ukupan prihod 41.303.503