Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
ELDO-R-A 202228.12.2023.40.000.0001,2854  22.3.2024.15.3.2024.14.3.2024.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 278.077.430 281.196.445
Tekuća sredstva 53.734.584 41.412.704
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.596.283 8.616.598
Kratkoročna razgraničenja 354.248 339.456
Bilansna aktiva 332.412.001 323.236.122
Pasiva
Kapital 254.391.759 289.912.388
Osnovni kapital 31.117.961 31.117.961
Rezerve 24.335.871 24.200.864
Revalorizacione rezerve 123.328.812 128.518.657
Neraspoređeni dobitak 75.609.115 106.074.906
Rezervisanja 1.355.893 1.153.817
Dugoročne obaveze 225.524 280.282
Kratkoročne obaveze 49.505.514 4.017.317
Kratkoročna razgraničenja 431.111 571.654
Bilansna pasiva 332.412.001 323.236.122
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 45.286.747 37.192.792
EBITDA 20.432.963 14.168.770
Amortizacija 14.075.833 13.758.933
EBIT 6.357.130 409.837
Rashodi kamata 13.034 17.642
Dobitak prije poreza 6.344.096 392.195
Porezi iz dobitka 1.864.726 324.663
Neto dobitak 4.479.370 67.532
Prosječan broj zaposlenih 348,00 342,00
Prihod po zaposlenom 130.134,33 108.750,85
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 36.301.442 36.260.223
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 38.302.731 32.339.672
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -2.001.289 3.920.551
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 205.465 275.013
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 5.159.326 2.262.941
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -4.953.861 -1.987.928
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 65.165 72.377
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -65.165 -72.377
Ukupni prilivi gotovine 36.506.907 36.535.236
Ukupni odlivi gotovine 43.527.222 34.674.990
Neto priliv (odliv) gotovine -7.020.315 1.860.246
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.616.598 6.756.352
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.596.283 8.616.598

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELDO-R-A]

P/S 0,5270
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1439
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 5,3283
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 8,1751
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0938
Tržišna kapitalizacija 23.867.476
Prinos na aktivu (ROA) 1,37%
Prinos na kapital (ROE) 1,65%
Neto marža 9,89%
EBITDA marža 45,12%
Ukupan prihod 59.597.326