Elektro Doboj a.d. Doboj

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ELDO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 281.748.408 279.970.596
Tekuća sredstva 30.918.653 34.306.032
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 13.182.731 12.710.528
Aktivna vremenska razgraničenja 954.372 1.085.384
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 312.667.061 314.276.628
Pasiva
Kapital 271.996.735 271.387.757
Osnovni kapital 31.117.961 31.117.961
Rezerve 24.072.225 24.072.225
Revalorizacione rezerve 135.515.217 141.150.308
Neraspoređeni dobitak 81.291.332 75.047.263
Rezervisanja 32.982.365 33.601.347
Dugoročne obaveze 71.603 92.611
Kratkoročne obaveze 7.616.358 9.194.913
Pasivna vremenska razgraničenja 4.369.058 4.250.714
Poslovna pasiva 312.667.061 314.276.628
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 72.976.341 72.398.581
EBITDA 13.401.747 13.178.464
Amortizacija 12.513.538 12.219.298
EBIT 888.209 959.166
Rashodi kamata 2.953 14.866
Dobitak prije poreza 885.256 944.300
Porezi iz dobitka 276.278 468.947
Neto dobitak 608.978 475.353
Prosječan broj zaposlenih 404,00 406,00
Prihod po zaposlenom 180.634,51 178.321,63
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 75.248.116 74.670.411
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 73.904.388 73.807.716
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.343.728 862.695
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 774.066 1.180.825
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.626.065 1.518.648
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -851.999 -337.823
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 19.526 20.426
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -19.526 -20.426
Ukupni prilivi gotovine 76.022.182 75.851.236
Ukupni odlivi gotovine 75.549.979 75.346.790
Neto priliv (odliv) gotovine 472.203 504.446
Gotovina na početku obračunskog perioda 12.710.528 12.206.082
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 13.182.731 12.710.528

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELDO-R-A]

P/S 0,1876
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0196
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 22,4834
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 8,7408
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0503
Tržišna kapitalizacija 13.691.903
Prinos na aktivu (ROA) 0,19%
Prinos na kapital (ROE) 0,22%
Neto marža 0,83%
EBITDA marža 18,36%
Ukupan prihod 77.783.505