Elektro Doboj a.d. Doboj

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ELDO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 281.866.352 281.846.133
Tekuća sredstva 31.908.950 32.762.289
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 11.980.935 13.182.731
Aktivna vremenska razgraničenja 1.072.056 954.372
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 313.775.302 314.608.422
Pasiva
Kapital 277.273.804 276.843.686
Osnovni kapital 31.117.961 31.117.961
Rezerve 24.158.972 24.072.225
Revalorizacione rezerve 131.311.643 135.443.270
Neraspoređeni dobitak 90.685.228 86.210.230
Rezervisanja 32.281.046 32.982.365
Dugoročne obaveze 53.238 71.603
Kratkoročne obaveze 4.167.214 4.710.768
Pasivna vremenska razgraničenja 1.678.987 1.218.154
Poslovna pasiva 313.775.302 314.608.422
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 66.232.759 72.976.341
EBITDA 12.453.312 15.241.975
Amortizacija 11.756.999 12.513.538
EBIT 696.313 2.728.437
Rashodi kamata 1.861 2.953
Dobitak prije poreza 694.452 2.725.484
Porezi iz dobitka 274.168 275.927
Neto dobitak 420.284 2.449.557
Prosječan broj zaposlenih 399,00 404,00
Prihod po zaposlenom 165.996,89 180.634,51
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 81.542.770 87.990.994
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 76.790.715 82.412.047
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 4.752.055 5.578.947
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 552.981 814.434
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 6.487.292 5.901.652
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -5.934.311 -5.087.218
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 19.540 19.526
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -19.540 -19.526
Ukupni prilivi gotovine 82.095.751 88.805.428
Ukupni odlivi gotovine 83.297.547 88.333.225
Neto priliv (odliv) gotovine -1.201.796 472.203
Gotovina na početku obračunskog perioda 13.182.731 12.710.528
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 11.980.935 13.182.731

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELDO-R-A]

P/S 0,2114
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0135
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 33,3181
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 8,9104
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0505
Tržišna kapitalizacija 14.003.082
Prinos na aktivu (ROA) 0,13%
Prinos na kapital (ROE) 0,15%
Neto marža 0,63%
EBITDA marža 18,80%
Ukupan prihod 70.491.203