Fabrika akumulatora AS a.d. Srebrenica - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2005 2004
Aktiva
Stalna sredstva 5.078.382 5.078.822
Tekuća sredstva 31.958 40.077
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 8.721 999
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 5.110.340 5.118.899
Pasiva
Kapital 4.681.692 5.109.355
Osnovni kapital 4.681.692 5.251.715
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 413.850
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 13.174 9.544
Pasivna vremenska razgraničenja 1.624
Poslovna pasiva 5.110.340 5.118.899
Skraćeni bilans uspjeha 2005 2004
Prihod od prodaje 56.056 209.965
EBITDA -38 -53.408
Amortizacija
EBIT
Rashodi kamata
Dobitak prije poreza
Porezi iz dobitka
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih 1,00 2,00
Prihod po zaposlenom 56.056,00 104.982,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2005 2004
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda