Fabrika alata za bušenje a.d. Trebinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2006 2005
Aktiva
Stalna sredstva 16.006.783 17.043.653
Tekuća sredstva 10.212.021 9.569.580
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 26.218.804 26.613.233
Pasiva
Kapital 9.460.088 14.104.176
Osnovni kapital 33.246.919 33.246.919
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.441.912 1.423.400
Kratkoročne obaveze 15.305.744 11.082.905
Pasivna vremenska razgraničenja 11.060 2.752
Poslovna pasiva 26.218.804 26.613.233
Skraćeni bilans uspjeha 2006 2005
Prihod od prodaje 9.838.557 9.292.015
EBITDA -2.285.450 -1.061.576
Amortizacija 1.012.545 1.079.256
EBIT -3.297.995 -2.140.832
Rashodi kamata 1.346.094 109.909
Dobitak prije poreza -4.644.089 -2.250.741
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -4.644.089 -2.250.741
Prosječan broj zaposlenih 529,00 567,00
Prihod po zaposlenom 18.598,41 16.388,03
Skraćeni bilans novčanih tokova 2006 2005
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda