Fabrika specijalnih transmisija a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FAST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 266.686 286.836
Tekuća sredstva 378.072 376.361
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.677
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 644.758 663.197
Pasiva
Kapital 643.758 663.197
Osnovni kapital 700.000 700.000
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.000
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 644.758 663.197
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -512 0
Amortizacija 18.927 36.803
EBIT -19.439 -36.803
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -19.439 -36.803
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -19.439 -36.803
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.399
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.122
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -723 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.400
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 2.400 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 3.799
Ukupni odlivi gotovine 2.122
Neto priliv (odliv) gotovine 1.677 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.677

Skraćeni finansijski pokazatelji [FAST-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0053
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1766
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -2,97%
Prinos na kapital (ROE) -2,97%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 1.398