Fabrika specijalnih transmisija a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FAST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 240.639 266.686
Tekuća sredstva 380.426 378.072
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 155 1.677
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 621.065 644.758
Pasiva
Kapital 614.859 643.758
Osnovni kapital 700.000 700.000
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 6.206 1.000
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 621.065 644.758
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -6.091 -512
Amortizacija 22.808 18.927
EBIT -28.899 -19.439
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -28.899 -19.439
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -28.899 -19.439
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.979 1.399
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.892 2.122
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -3.913 -723
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.391 2.400
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 2.391 2.400
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 8.370 3.799
Ukupni odlivi gotovine 9.892 2.122
Neto priliv (odliv) gotovine -1.522 1.677
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.677
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 155 1.677

Skraćeni finansijski pokazatelji [FAST-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0079
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1686
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -4,57%
Prinos na kapital (ROE) -4,59%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 2.391