Fates a.d. Sokolac

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FATS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 599.962 676.299
Tekuća sredstva 1.136.011 1.045.827
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 159.190 150.747
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.735.973 1.722.126
Pasiva
Kapital 1.642.092 1.629.496
Osnovni kapital 1.696.318 1.696.318
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 12.596 11.416
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 93.881 92.630
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.735.973 1.722.126
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.046.643 1.065.154
EBITDA 96.326 96.174
Amortizacija 80.859 78.371
EBIT 15.467 17.803
Rashodi kamata 936 4.867
Dobitak prije poreza 14.531 12.936
Porezi iz dobitka 1.935 1.520
Neto dobitak 12.596 11.416
Prosječan broj zaposlenih 37,00 41,00
Prihod po zaposlenom 28.287,65 25.979,37
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.102.020 1.290.676
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.093.577 1.208.516
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 8.443 82.160
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 35.464
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -35.464
Ukupni prilivi gotovine 1.102.020 1.290.676
Ukupni odlivi gotovine 1.093.577 1.243.980
Neto priliv (odliv) gotovine 8.443 46.696
Gotovina na početku obračunskog perioda 150.747 104.051
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 159.190 150.747

Skraćeni finansijski pokazatelji [FATS-R-A]

P/S 0,0502
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0074
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 4,1748
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9680
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0320
Tržišna kapitalizacija 52.586
Prinos na aktivu (ROA) 0,73%
Prinos na kapital (ROE) 0,77%
Neto marža 1,20%
EBITDA marža 9,20%
Ukupan prihod 948.970