Fates a.d. Sokolac

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FATS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 521.722 599.962
Tekuća sredstva 1.264.030 1.136.011
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 78.311 159.190
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.785.752 1.735.973
Pasiva
Kapital 1.642.747 1.642.092
Osnovni kapital 1.696.318 1.696.318
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 655 12.596
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 143.005 93.881
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.785.752 1.735.973
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 795.815 1.046.643
EBITDA 82.309 96.326
Amortizacija 79.675 80.859
EBIT 2.634 15.467
Rashodi kamata 300 936
Dobitak prije poreza 2.334 14.531
Porezi iz dobitka 1.679 1.935
Neto dobitak 655 12.596
Prosječan broj zaposlenih 32,00 37,00
Prihod po zaposlenom 24.869,22 28.287,65
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 864.051 1.102.020
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 944.930 1.093.577
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -80.879 8.443
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 864.051 1.102.020
Ukupni odlivi gotovine 944.930 1.093.577
Neto priliv (odliv) gotovine -80.879 8.443
Gotovina na početku obračunskog perioda 159.190 150.747
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 78.311 159.190

Skraćeni finansijski pokazatelji [FATS-R-A]

P/S 0,0661
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0004
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 80,2838
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9684
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0320
Tržišna kapitalizacija 52.586
Prinos na aktivu (ROA) 0,04%
Prinos na kapital (ROE) 0,04%
Neto marža 0,08%
EBITDA marža 10,34%
Ukupan prihod 871.280