Farma koka nosilja a.d. Milići

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FKNO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 1.436.161 1.517.161
Tekuća sredstva 226 127.083
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 226 482
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.436.387 1.644.244
Pasiva
Kapital 1.220.141 1.193.260
Osnovni kapital 2.287.430 2.287.430
Rezerve
Revalorizacione rezerve 80.060 80.060
Neraspoređeni dobitak 163.483 136.602
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 216.246 450.984
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.436.387 1.644.244
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 148.000 108.000
EBITDA 107.881 130.789
Amortizacija 81.000 127.511
EBIT 26.881 3.278
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 26.881 3.278
Porezi iz dobitka 0 327
Neto dobitak 26.881 2.951
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 148.000,00 108.000,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 144.560 63.226
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 144.816 63.721
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -256 -495
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 144.560 63.226
Ukupni odlivi gotovine 144.816 63.721
Neto priliv (odliv) gotovine -256 -495
Gotovina na početku obračunskog perioda 482 977
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 226 482

Skraćeni finansijski pokazatelji [FKNO-R-A]

P/S 3,2457
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0118
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 17,8699
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5334
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3937
Tržišna kapitalizacija 480.360
Prinos na aktivu (ROA) 1,75%
Prinos na kapital (ROE) 2,23%
Neto marža 18,16%
EBITDA marža 72,89%
Ukupan prihod 148.000