Fabrika motora specijalne namjene a.d.Pale - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FMSN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 9.152.401
Tekuća sredstva 3.988.934
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 8.639
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 157.176
Poslovna aktiva 13.298.511
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 13.298.511
Pasivna vremenska razgraničenja 3.187.048
Poslovna pasiva 13.298.511
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -157.104 0
Amortizacija 0 0
EBIT -157.104 0
Rashodi kamata 72 0
Dobitak prije poreza -157.176 0
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -157.176
Prosječan broj zaposlenih 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 75.023
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 129.620
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -54.597 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 27.151
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 27.151 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 36.085
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 36.085 0
Ukupni prilivi gotovine 138.259
Ukupni odlivi gotovine 129.620
Neto priliv (odliv) gotovine 8.639 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 8.639

Skraćeni finansijski pokazatelji [FMSN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0080
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA)
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 19.811