Fabrika motora specijalne namjene a.d.Pale - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FMSN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 6.227.443 7.466.608
Tekuća sredstva 4.110.912 4.080.817
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 77.727 9.583
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 10.338.355 11.547.425
Pasiva
Kapital 1.184.321 3.066.788
Osnovni kapital 19.688.505 19.688.505
Rezerve
Revalorizacione rezerve 2.066.470 2.767.463
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 9.154.034 8.480.637
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 10.338.355 11.547.425
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.259.555 778.224
EBITDA -744.117 -810.750
Amortizacija 382.253 382.179
EBIT -1.126.370 -1.192.929
Rashodi kamata 55.104 49.479
Dobitak prije poreza -1.181.474 -1.242.408
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.181.474 -1.242.408
Prosječan broj zaposlenih 70,76 78,76
Prihod po zaposlenom 17.800,38 9.880,95
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.282.003 620.973
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.213.862 669.170
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 68.141 -48.197
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.282.003 620.973
Ukupni odlivi gotovine 1.213.862 669.170
Neto priliv (odliv) gotovine 68.141 -48.197
Gotovina na početku obračunskog perioda 9.583 57.782
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 3
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 2
Gotovina na kraju obračunskog perioda 77.727 9.583

Skraćeni finansijski pokazatelji [FMSN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0600
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0602
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -10,80%
Prinos na kapital (ROE) -55,58%
Neto marža -93,80%
EBITDA marža -59,08%
Ukupan prihod 1.103.156