Fabrika šećera Bijeljina a.d. V. Obarska - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FSBN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 21.662.612 22.587.400
Tekuća sredstva 4.464.608 4.634.714
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 606.288 812.683
Aktivna vremenska razgraničenja 687.394 651.186
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 26.127.220 27.222.114
Pasiva
Kapital 2.028.458 3.119.187
Osnovni kapital 28.833.493 28.833.492
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 1.644.303 1.644.303
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 22.454.459 22.458.624
Pasivna vremenska razgraničenja 559.565 559.566
Poslovna pasiva 26.127.220 27.222.114
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 11.400
EBITDA -158.575 -306.394
Amortizacija 932.015 935.918
EBIT -1.090.590 -1.242.312
Rashodi kamata 140 12
Dobitak prije poreza -1.090.730 -1.242.324
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.090.730 -1.242.324
Prosječan broj zaposlenih 8,00 17,00
Prihod po zaposlenom 0,00 670,59
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 28.138 12.226
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 190.787 333.305
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -162.649 -321.079
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 3.013
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 3.013
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 43.746 8.083
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -43.746 -8.083
Ukupni prilivi gotovine 28.138 15.239
Ukupni odlivi gotovine 234.533 341.388
Neto priliv (odliv) gotovine -206.395 -326.149
Gotovina na početku obračunskog perioda 812.683 1.138.832
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 606.288 812.683

Skraćeni finansijski pokazatelji [FSBN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0378
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0079
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0704
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0043
Tržišna kapitalizacija 8.650
Prinos na aktivu (ROA) -4,09%
Prinos na kapital (ROE) -42,38%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 32.492