Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 20.084.443
Tekuća sredstva 3.139.817 4.235.380
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 282.805 454.626
Kratkoročna razgraničenja 651.186 651.186
Gubitak iznad visine kapitala 18.139.293
Bilansna aktiva 21.279.110 24.319.823
Pasiva
Kapital 237.010
Osnovni kapital 28.833.493 28.833.493
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 1.644.303 1.644.303
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 19.634.807 22.438.510
Kratkoročna razgraničenja 559.564 559.564
Bilansna pasiva 21.279.110 24.319.823
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -18.366.655 -141.544
Amortizacija 0 789.084
EBIT -18.366.655 -930.628
Rashodi kamata 3 5
Dobitak prije poreza -18.366.658 -930.633
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -18.366.658 -930.633
Prosječan broj zaposlenih 1,00 5,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.966.078 34.783
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.113.460 155.007
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -147.382 -120.224
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 24.439
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -24.439 0
Ukupni prilivi gotovine 2.966.078 34.783
Ukupni odlivi gotovine 3.137.899 155.007
Neto priliv (odliv) gotovine -171.821 -120.224
Gotovina na početku obračunskog perioda 454.626 574.850
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 282.805 454.626

Skraćeni finansijski pokazatelji [FSBN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,6370
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0005
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 8.650
Prinos na aktivu (ROA) -80,56%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 15.216