Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FZIC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 1.955.983 304.442
Tekuća sredstva 4.075.658 4.084.907
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.265 11.223
Aktivna vremenska razgraničenja 4.072.572 4.072.572
Gubitak iznad visine kapitala 50.606 1.653.585
Poslovna aktiva 6.082.247 6.042.934
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 6.082.247 6.042.934
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 6.082.247 6.042.934
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -27.524 -1.552.591
Amortizacija 0 0
EBIT -27.524 -1.552.591
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -27.524 -1.552.591
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -27.524 -1.552.591
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 101.877 264.505
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 110.835 259.657
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -8.958 4.848
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 101.877 264.505
Ukupni odlivi gotovine 110.835 259.657
Neto priliv (odliv) gotovine -8.958 4.848
Gotovina na početku obračunskog perioda 11.223 6.375
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.265 11.223

Skraćeni finansijski pokazatelji [FZIC-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0013
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0776
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 2.137
Prinos na aktivu (ROA) -0,45%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 1.901