Fabrika za proizvodnju žice a.d. Novo Goražde - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FZIC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 304.442 1.818.153
Tekuća sredstva 4.084.907 4.299.950
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 11.223 6.375
Aktivna vremenska razgraničenja 4.072.572 4.072.427
Gubitak iznad visine kapitala 1.653.585 100.994
Poslovna aktiva 6.042.934 6.219.097
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 6.042.934 6.219.097
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 6.042.934 6.219.097
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -1.552.591 -68.323
Amortizacija 0 0
EBIT -1.552.591 -68.323
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -1.552.591 -68.323
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.552.591 -68.323
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 264.505
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 259.657 77.818
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 4.848 -77.818
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 83.949
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 83.949
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 264.505 83.949
Ukupni odlivi gotovine 259.657 77.818
Neto priliv (odliv) gotovine 4.848 6.131
Gotovina na početku obračunskog perioda 6.375 244
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 11.223 6.375

Skraćeni finansijski pokazatelji [FZIC-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0727
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0014
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 2.137
Prinos na aktivu (ROA) -25,32%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod