Geofon a.d. Teslić

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GEOF-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 166.331 192.522
Tekuća sredstva 555.402 652.294
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 39.802 50.512
Aktivna vremenska razgraničenja 39.736 57.830
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 721.733 844.816
Pasiva
Kapital 568.350 565.375
Osnovni kapital 515.995 515.995
Rezerve 7.019 5.349
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 45.336 44.031
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 19.241
Kratkoročne obaveze 153.383 260.200
Pasivna vremenska razgraničenja 9.333 28.852
Poslovna pasiva 721.733 844.816
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 466.635 1.075.851
EBITDA 27.805 40.345
Amortizacija 23.109 25.663
EBIT 4.696 14.682
Rashodi kamata 492 1.187
Dobitak prije poreza 4.204 13.495
Porezi iz dobitka 420 1.976
Neto dobitak 3.784 11.519
Prosječan broj zaposlenih 13,00 14,00
Prihod po zaposlenom 35.895,00 76.846,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 639.103 1.115.382
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 630.566 1.243.217
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 8.537 -127.835
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 19.247 5.631
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -19.247 -5.631
Ukupni prilivi gotovine 639.103 1.115.382
Ukupni odlivi gotovine 649.813 1.248.848
Neto priliv (odliv) gotovine -10.710 -133.466
Gotovina na početku obračunskog perioda 50.512 183.978
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 39.802 50.512

Skraćeni finansijski pokazatelji [GEOF-R-A]

P/S 0,3981
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0073
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 49,0904
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1015
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3268
Tržišna kapitalizacija 185.758
Prinos na aktivu (ROA) 0,48%
Prinos na kapital (ROE) 0,67%
Neto marža 0,81%
EBITDA marža 5,96%
Ukupan prihod 505.606