Geofon a.d. Teslić

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GEOF-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 192.522 218.031
Tekuća sredstva 652.294 840.482
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 50.512 183.978
Aktivna vremenska razgraničenja 57.830 171.239
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 844.816 1.058.513
Pasiva
Kapital 564.566 553.683
Osnovni kapital 515.995 515.995
Rezerve 5.349 4.739
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 43.222 32.949
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 19.241 24.872
Kratkoročne obaveze 261.009 479.958
Pasivna vremenska razgraničenja 28.852 124.768
Poslovna pasiva 844.816 1.058.513
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.075.851 644.270
EBITDA 40.345 34.719
Amortizacija 25.663 29.197
EBIT 14.682 5.522
Rashodi kamata 1.187 844
Dobitak prije poreza 13.495 4.678
Porezi iz dobitka 1.976 468
Neto dobitak 11.519 4.210
Prosječan broj zaposlenih 14,00 14,00
Prihod po zaposlenom 76.846,50 46.019,29
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.115.382 919.889
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.243.217 812.332
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -127.835 107.557
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.500
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 1.500
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.631 12.356
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -5.631 -12.356
Ukupni prilivi gotovine 1.115.382 921.389
Ukupni odlivi gotovine 1.248.848 824.688
Neto priliv (odliv) gotovine -133.466 96.701
Gotovina na početku obračunskog perioda 183.978 87.277
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 50.512 183.978

Skraćeni finansijski pokazatelji [GEOF-R-A]

P/S 0,1727
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0223
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 16,1262
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0941
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3290
Tržišna kapitalizacija 185.758
Prinos na aktivu (ROA) 1,21%
Prinos na kapital (ROE) 2,06%
Neto marža 1,07%
EBITDA marža 3,75%
Ukupan prihod 1.112.067