Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 133.173 156.573
Tekuća sredstva 864.295 730.941
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 47.780 70.395
Kratkoročna razgraničenja 182.025 134.601
Bilansna aktiva 997.468 887.514
Pasiva
Kapital 573.556 576.467
Osnovni kapital 515.995 515.995
Rezerve 8.746 8.318
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 48.815 52.154
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 10.221 16.320
Kratkoročne obaveze 413.691 294.727
Kratkoročna razgraničenja 100.691 59.591
Bilansna pasiva 997.468 887.514
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 473.889 460.284
EBITDA 26.549 27.196
Amortizacija 22.665 21.352
EBIT 3.884 5.844
Rashodi kamata 1.649 2.562
Dobitak prije poreza 2.235 3.282
Porezi iz dobitka 224 328
Neto dobitak 2.011 2.954
Prosječan broj zaposlenih 9,00 10,00
Prihod po zaposlenom 52.654,33 46.028,40
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 710.549 653.121
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 733.164 655.680
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -22.615 -2.559
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 710.549 653.121
Ukupni odlivi gotovine 733.164 655.680
Neto priliv (odliv) gotovine -22.615 -2.559
Gotovina na početku obračunskog perioda 70.395 72.954
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 47.780 70.395

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2023. [GEOF-R-A]

P/S 0,3179
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0039
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 74,9232
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1116
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2627
Tržišna kapitalizacija 150.671
Prinos na aktivu (ROA) 0,21%
Prinos na kapital (ROE) 0,35%
Neto marža 0,42%
EBITDA marža 5,60%
Ukupan prihod 537.376
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.