Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 4.824.307 4.932.584
Tekuća sredstva 30.553 71.911
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.431 3.428
Kratkoročna razgraničenja 88 31.282
Bilansna aktiva 4.854.860 5.004.495
Pasiva
Kapital 4.420.651 4.550.195
Osnovni kapital 3.250.591 3.250.591
Rezerve 1.003.641 1.003.641
Revalorizacione rezerve 391.696 391.696
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 35.000 35.000
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 399.209 419.300
Kratkoročna razgraničenja 75 28.971
Bilansna pasiva 4.854.860 5.004.495
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 52.757 0
EBITDA -21.282 18.534
Amortizacija 105.947 105.947
EBIT -127.229 -87.413
Rashodi kamata 2.315 8.320
Dobitak prije poreza -129.544 -95.733
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -129.544 -95.733
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 52.757,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 125.498 139.987
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 132.141 152.072
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -6.643 -12.085
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 72.000 144.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 67.354 128.905
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.646 15.095
Ukupni prilivi gotovine 197.498 283.987
Ukupni odlivi gotovine 199.495 280.977
Neto priliv (odliv) gotovine -1.997 3.010
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.428 418
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.431 3.428

Skraćeni finansijski pokazatelji [GLSG-R-A]

P/S 16,6359
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0399
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -6,7750
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3600
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1985
Tržišna kapitalizacija 877.660
Prinos na aktivu (ROA) -2,63%
Prinos na kapital (ROE) -2,89%
Neto marža -245,55%
EBITDA marža -40,34%
Ukupan prihod 94.055