Glas Srpski - grafika a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GLSG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 5.266.532 5.375.632
Tekuća sredstva 169.028 216.101
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 396 534
Aktivna vremenska razgraničenja 78.520 108.976
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 5.435.560 5.591.733
Pasiva
Kapital 4.768.722 4.754.645
Osnovni kapital 3.250.591 3.250.591
Rezerve 1.184.553 1.184.553
Revalorizacione rezerve 391.696 391.696
Neraspoređeni dobitak 14.077 14.540
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 352.795 467.385
Kratkoročne obaveze 314.043 369.703
Pasivna vremenska razgraničenja 73.074 105.622
Poslovna pasiva 5.435.560 5.591.733
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 149.720 158.860
Amortizacija 106.565 106.760
EBIT 43.155 52.100
Rashodi kamata 29.078 37.560
Dobitak prije poreza 14.077 14.540
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 14.077 14.540
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 312.859 352.893
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 209.907 267.551
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 102.952 85.342
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 4.950 9.170
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 4.950 9.170
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.500
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 108.040 99.480
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -108.040 -96.980
Ukupni prilivi gotovine 317.809 364.563
Ukupni odlivi gotovine 317.947 367.031
Neto priliv (odliv) gotovine -138 -2.468
Gotovina na početku obračunskog perioda 534 3.002
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 396 534

Skraćeni finansijski pokazatelji [GLSG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0043
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 24,9388
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4670
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0736
Tržišna kapitalizacija 351.064
Prinos na aktivu (ROA) 0,26%
Prinos na kapital (ROE) 0,30%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 263.532