Glas Srpski - grafika a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GLSG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 5.148.542 5.266.532
Tekuća sredstva 109.616 169.028
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 524 396
Aktivna vremenska razgraničenja 56.075 78.520
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 5.258.158 5.435.560
Pasiva
Kapital 4.763.381 4.768.722
Osnovni kapital 3.250.591 3.250.591
Rezerve 1.184.553 1.184.553
Revalorizacione rezerve 391.696 391.696
Neraspoređeni dobitak 14.077
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 231.258 352.795
Kratkoročne obaveze 263.519 314.043
Pasivna vremenska razgraničenja 50.367 73.074
Poslovna pasiva 5.258.158 5.435.560
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 123.306 149.720
Amortizacija 105.947 106.565
EBIT 17.359 43.155
Rashodi kamata 22.700 29.078
Dobitak prije poreza -5.341 14.077
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -5.341 14.077
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 334.694 312.859
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 219.977 209.907
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 114.717 102.952
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 4.950
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 4.950
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 114.589 108.040
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -114.589 -108.040
Ukupni prilivi gotovine 334.694 317.809
Ukupni odlivi gotovine 334.566 317.947
Neto priliv (odliv) gotovine 128 -138
Gotovina na početku obračunskog perioda 396 534
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 524 396

Skraćeni finansijski pokazatelji [GLSG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0016
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -65,7300
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4654
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0737
Tržišna kapitalizacija 351.064
Prinos na aktivu (ROA) -0,10%
Prinos na kapital (ROE) -0,11%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 257.401