Gradnja GP a.d. Mrkonjić Grad

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GRAD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.429.660 1.429.660
Tekuća sredstva 18.598 18.598
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.595 3.595
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.448.258 1.448.258
Pasiva
Kapital 453.939 670.576
Osnovni kapital 2.033.453 2.033.453
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 994.319 777.682
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.448.258 1.448.258
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -216.637 -29.289
Amortizacija 0 0
EBIT -216.637 -29.289
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -216.637 -29.289
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -216.637 -29.289
Prosječan broj zaposlenih 3,00 4,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.595 3.595
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.595 3.595

Skraćeni finansijski pokazatelji [GRAD-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1272
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,6444
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2666
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3075
Tržišna kapitalizacija 139.601
Prinos na aktivu (ROA) -14,96%
Prinos na kapital (ROE) -38,53%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod