Građa a.d. Banja Luka - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GRDA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 2.065.912 2.067.539
Tekuća sredstva 2.318.347 2.504.923
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.965.343 2.154.053
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.384.259 4.572.462
Pasiva
Kapital 4.360.758 4.549.485
Osnovni kapital 4.783.436 4.783.436
Rezerve 356.799 356.799
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.325.389 1.325.389
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 23.501 22.977
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 4.384.259 4.572.462
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -188.727 -154.387
Amortizacija 0 0
EBIT -188.727 -154.387
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -188.727 -154.387
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -188.727 -154.387
Prosječan broj zaposlenih 1,00 2,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 600 1.560
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 189.310 155.265
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -188.710 -153.705
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 600 1.560
Ukupni odlivi gotovine 189.310 155.265
Neto priliv (odliv) gotovine -188.710 -153.705
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.154.053 2.307.758
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.965.343 2.154.053

Skraćeni finansijski pokazatelji [GRDA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0395
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -23,0647
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9116
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,9982
Tržišna kapitalizacija 4.352.927
Prinos na aktivu (ROA) -4,21%
Prinos na kapital (ROE) -4,24%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod