Građa a.d. Banja Luka - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GRDA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 2.067.539 2.067.539
Tekuća sredstva 2.504.923 2.659.121
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.154.053 2.307.758
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.572.462 4.726.660
Pasiva
Kapital 4.549.485 4.703.872
Osnovni kapital 4.783.436 4.783.436
Rezerve 356.799 356.799
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.325.389 1.325.389
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 22.977 22.788
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 4.572.462 4.726.660
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 1.505
EBITDA -154.387 -437.041
Amortizacija 0 0
EBIT -154.387 -437.041
Rashodi kamata 0 81.422
Dobitak prije poreza -154.387 -518.463
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -154.387 -518.463
Prosječan broj zaposlenih 2,00 2,00
Prihod po zaposlenom 0,00 752,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.560 72.237
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 155.265 614.453
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -153.705 -542.216
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.560 72.237
Ukupni odlivi gotovine 155.265 614.453
Neto priliv (odliv) gotovine -153.705 -542.216
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.307.758 2.849.974
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.154.053 2.307.758

Skraćeni finansijski pokazatelji [GRDA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0323
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -28,1949
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9511
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,9568
Tržišna kapitalizacija 4.352.927
Prinos na aktivu (ROA) -3,32%
Prinos na kapital (ROE) -3,34%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod