Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 347.047 354.480
Tekuća sredstva 24.864 22.807
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.095 1.979
Kratkoročna razgraničenja 17 17
Bilansna aktiva 371.911 377.287
Pasiva
Kapital 192.913 207.225
Osnovni kapital 407.378 407.378
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 13.658 13.658
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 45.833 62.500
Kratkoročne obaveze 133.165 107.562
Kratkoročna razgraničenja 23.975 25.775
Bilansna pasiva 371.911 377.287
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 46.010 39.899
EBITDA -925 5.084
Amortizacija 10.754 10.049
EBIT -11.679 -4.965
Rashodi kamata 2.633 2.455
Dobitak prije poreza -14.312 -7.420
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -14.312 -7.420
Prosječan broj zaposlenih 9,00 9,00
Prihod po zaposlenom 5.112,22 4.433,22
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 268.849 262.564
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 253.066 248.180
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 15.783 14.384
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 16.667 15.278
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -16.667 -15.278
Ukupni prilivi gotovine 268.849 262.564
Ukupni odlivi gotovine 269.733 263.458
Neto priliv (odliv) gotovine -884 -894
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.979 2.873
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.095 1.979

Skraćeni finansijski pokazatelji [GTPR-R-A]

P/S 2,0364
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0351
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -6,5467
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4735
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4857
Tržišna kapitalizacija 93.697
Prinos na aktivu (ROA) -3,82%
Prinos na kapital (ROE) -7,15%
Neto marža -31,11%
EBITDA marža -2,01%
Ukupan prihod 249.004