Hidromontaža a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HDMT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 937.004 946.398
Tekuća sredstva 96.887 95.087
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1 1
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.033.891 1.041.485
Pasiva
Kapital 815.510 860.058
Osnovni kapital 1.646.806 1.646.806
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 218.381 181.427
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.033.891 1.041.485
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -35.154 -29.716
Amortizacija 9.842 9.842
EBIT -44.996 -39.558
Rashodi kamata 0 514
Dobitak prije poreza -44.996 -40.072
Porezi iz dobitka -448 -492
Neto dobitak -44.548 -39.580
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 1 1
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1 1

Skraćeni finansijski pokazatelji [HDMT-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0271
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -5,1754
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4952
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2827
Tržišna kapitalizacija 230.553
Prinos na aktivu (ROA) -4,29%
Prinos na kapital (ROE) -5,32%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 1.538