Hidromontaža a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HDMT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 916.788 937.004
Tekuća sredstva 116.464 96.887
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5 1
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.033.252 1.033.891
Pasiva
Kapital 769.749 815.510
Osnovni kapital 1.646.806 1.646.806
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 263.503 218.381
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.033.252 1.033.891
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -36.131 -35.154
Amortizacija 14.445 9.842
EBIT -50.576 -44.996
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -50.576 -44.996
Porezi iz dobitka -4.815 -448
Neto dobitak -45.761 -44.548
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.585
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.581
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 4 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 10.585
Ukupni odlivi gotovine 10.581
Neto priliv (odliv) gotovine 4 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 1 1
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5 1

Skraćeni finansijski pokazatelji [HDMT-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0278
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -4,0306
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4674
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2396
Tržišna kapitalizacija 184.442
Prinos na aktivu (ROA) -4,43%
Prinos na kapital (ROE) -5,77%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 1.538