Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HEDR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
HEDR-R-A 201813.12.2019.7.549.5170,0171  8.1.2020.3.1.2020.31.12.2019.
HEDR-R-A 201415.9.2015.3.430.0170,0078  19.10.2015.12.10.2015.9.10.2015.
HEDR-R-A 201321.8.2014.12.239.4410,0277  20.9.2014.11.9.2014.9.9.2014.
HEDR-R-A 201226.8.2013.6.555.2370,0148  6.10.2013.23.9.2013.19.9.2013.
HEDR-R-A 20109.9.2011.8.775.3900,0199  15.10.2011.30.9.2011.28.9.2011.
HEDR-R-A 200916.7.2010.4.410.7050,0099  1.9.2010.9.8.2010.5.8.2010.
HEDR-R-A 2006 2.066.5120,0047  31.10.2007.30.10.2007.26.10.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 500.652.070 516.256.879
Tekuća sredstva 133.627.362 107.504.429
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.100.904 1.510.883
Aktivna vremenska razgraničenja 115.193 215.684
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 634.279.432 623.761.308
Pasiva
Kapital 591.095.610 582.889.612
Osnovni kapital 441.955.312 441.955.312
Rezerve 6.475.591 6.475.591
Revalorizacione rezerve 119.454.826 121.439.327
Neraspoređeni dobitak 23.209.881 26.043.557
Rezervisanja 20.475.179 19.682.886
Dugoročne obaveze 17.811.022 18.178.618
Kratkoročne obaveze 4.897.621 3.010.192
Pasivna vremenska razgraničenja 199.462 200.222
Poslovna pasiva 634.279.432 623.761.308
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 38.814.582 12.230.935
EBITDA 21.915.177 442.985
Amortizacija 11.718.019 11.709.023
EBIT 10.197.158 -11.266.038
Rashodi kamata 592.915 769.244
Dobitak prije poreza 9.604.243 -12.035.282
Porezi iz dobitka 1.398.246 988.893
Neto dobitak 8.205.997 -13.024.175
Prosječan broj zaposlenih 288,58 266,17
Prihod po zaposlenom 134.501,98 45.951,59
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 28.350.167 18.525.736
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 25.055.687 18.732.294
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 3.294.480 -206.558
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 12.285.315 13.068.278
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 15.978.492 12.254.579
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -3.693.177 813.699
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 9.419 18.259
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -9.419 -18.259
Ukupni prilivi gotovine 40.635.482 31.594.014
Ukupni odlivi gotovine 41.043.598 31.005.132
Neto priliv (odliv) gotovine -408.116 588.882
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.510.883 942.178
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 3
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 1.866 20.177
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.100.904 1.510.883

Skraćeni finansijski pokazatelji [HEDR-R-A]

P/S 2,5961
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0186
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 12,2795
Dividenda po akciji 0,0171
Racio plaćanja dividende 0,9200
Dividendna stopa 7,49%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3375
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1705
Tržišna kapitalizacija 100.765.811
Prinos na aktivu (ROA) 1,30%
Prinos na kapital (ROE) 1,40%
Neto marža 21,14%
EBITDA marža 56,46%
Ukupan prihod 41.340.114