Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
HEDR-R-A 201813.12.2019.7.549.5170,0171  8.1.2020.3.1.2020.31.12.2019.
HEDR-R-A 201415.9.2015.3.430.0170,0078  19.10.2015.12.10.2015.9.10.2015.
HEDR-R-A 201321.8.2014.12.239.4410,0277  20.9.2014.11.9.2014.9.9.2014.
HEDR-R-A 201226.8.2013.6.555.2370,0148  6.10.2013.23.9.2013.19.9.2013.
HEDR-R-A 20109.9.2011.8.775.3900,0199  15.10.2011.30.9.2011.28.9.2011.
HEDR-R-A 200916.7.2010.4.410.7050,0099  1.9.2010.9.8.2010.5.8.2010.
HEDR-R-A 2006 2.066.5120,0047  31.10.2007.30.10.2007.26.10.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 530.456.559 498.864.701
Tekuća sredstva 101.087.724 128.951.594
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 83.987 804.392
Kratkoročna razgraničenja 55.620 61.655
Bilansna aktiva 631.686.432 627.948.775
Pasiva
Kapital 587.769.729 584.838.493
Osnovni kapital 441.955.312 441.955.312
Rezerve 6.459.787 7.134.448
Revalorizacione rezerve 122.745.393 124.583.434
Neraspoređeni dobitak 16.609.237 11.165.299
Rezervisanja 304.667 258.981
Dugoročne obaveze 14.539.931 15.577.765
Kratkoročne obaveze 6.950.772 5.599.215
Kratkoročna razgraničenja 159.352 180.421
Bilansna pasiva 631.686.432 627.948.775
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 36.244.874 38.594.858
EBITDA 16.296.255 17.636.023
Amortizacija 12.365.772 12.144.160
EBIT 3.930.483 5.491.863
Rashodi kamata 561.178 669.860
Dobitak prije poreza 3.369.305 4.822.003
Porezi iz dobitka 438.069 1.197.382
Neto dobitak 2.931.236 3.624.621
Prosječan broj zaposlenih 343,00 321,00
Prihod po zaposlenom 105.670,19 120.233,20
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 74.132.258 61.566.208
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 28.922.039 56.168.171
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 45.210.219 5.398.037
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 216.589 1.373.542
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 44.535.056 1.947.817
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -44.318.467 -574.275
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.612.158 4.177.586
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.612.158 -4.177.586
Ukupni prilivi gotovine 74.348.847 62.939.750
Ukupni odlivi gotovine 75.069.253 62.293.574
Neto priliv (odliv) gotovine -720.406 646.176
Gotovina na početku obračunskog perioda 804.392 158.215
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 1 1
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 83.987 804.392

Skraćeni finansijski pokazatelji [HEDR-R-A]

P/S 3,9873
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0066
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 49,3032
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3299
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2459
Tržišna kapitalizacija 144.519.387
Prinos na aktivu (ROA) 0,47%
Prinos na kapital (ROE) 0,50%
Neto marža 8,09%
EBITDA marža 44,96%
Ukupan prihod 37.737.361