Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HEDR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
HEDR-R-A 201813.12.2019.7.549.5170,0171  8.1.2020.3.1.2020.31.12.2019.
HEDR-R-A 201415.9.2015.3.430.0170,0078  19.10.2015.12.10.2015.9.10.2015.
HEDR-R-A 201321.8.2014.12.239.4410,0277  20.9.2014.11.9.2014.9.9.2014.
HEDR-R-A 201226.8.2013.6.555.2370,0148  6.10.2013.23.9.2013.19.9.2013.
HEDR-R-A 20109.9.2011.8.775.3900,0199  15.10.2011.30.9.2011.28.9.2011.
HEDR-R-A 200916.7.2010.4.410.7050,0099  1.9.2010.9.8.2010.5.8.2010.
HEDR-R-A 2006 2.066.5120,0047  31.10.2007.30.10.2007.26.10.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 513.084.452 500.652.070
Tekuća sredstva 120.679.124 133.627.362
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.254.114 1.100.904
Aktivna vremenska razgraničenja 5.421 115.193
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 633.763.576 634.279.432
Pasiva
Kapital 583.575.814 591.095.610
Osnovni kapital 441.955.312 441.955.312
Rezerve 7.132.070 6.475.591
Revalorizacione rezerve 117.562.359 119.454.826
Neraspoređeni dobitak 16.926.073 23.209.881
Rezervisanja 21.049.465 20.475.179
Dugoročne obaveze 16.857.442 17.811.022
Kratkoročne obaveze 12.280.855 4.897.621
Pasivna vremenska razgraničenja 196.151 199.462
Poslovna pasiva 633.763.576 634.279.432
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 28.331.863 38.814.582
EBITDA 12.526.019 21.915.177
Amortizacija 11.716.234 11.718.019
EBIT 809.785 10.197.158
Rashodi kamata 723.985 592.915
Dobitak prije poreza 85.800 9.604.243
Porezi iz dobitka 56.078 1.398.246
Neto dobitak 29.722 8.205.997
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 36.269.688 28.350.167
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 26.630.712 25.055.687
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 9.638.976 3.294.480
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 18.027.238 12.285.315
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 23.481.508 15.978.492
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -5.454.270 -3.693.177
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 30.632 9.419
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -30.632 -9.419
Ukupni prilivi gotovine 54.296.926 40.635.482
Ukupni odlivi gotovine 50.142.852 41.043.598
Neto priliv (odliv) gotovine 4.154.074 -408.116
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.100.904 1.510.883
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 604 3
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 1.468 1.866
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.254.114 1.100.904

Skraćeni finansijski pokazatelji [HEDR-R-A]

P/S 3,3538
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0001
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 3.196,9717
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3204
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1628
Tržišna kapitalizacija 95.020.392
Prinos na aktivu (ROA) 0,00%
Prinos na kapital (ROE) 0,01%
Neto marža 0,10%
EBITDA marža 44,21%
Ukupan prihod 30.950.997