Hercegovinaputevi a.d. Trebinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HGPT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 4.058.043 3.278.881
Tekuća sredstva 7.771.034 8.480.999
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.472.400 4.617.269
Aktivna vremenska razgraničenja 295
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 11.829.077 11.759.880
Pasiva
Kapital 11.206.548 10.928.559
Osnovni kapital 2.196.788 2.196.788
Rezerve 818.718 818.718
Revalorizacione rezerve 141.027 141.027
Neraspoređeni dobitak 8.050.015 7.772.026
Rezervisanja 55.924 25.630
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 566.605 805.691
Pasivna vremenska razgraničenja 7.587
Poslovna pasiva 11.829.077 11.759.880
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 7.383.728 7.626.635
EBITDA 944.055 1.277.539
Amortizacija 687.187 611.049
EBIT 256.868 666.490
Rashodi kamata 0 9.152
Dobitak prije poreza 256.868 657.338
Porezi iz dobitka 0 70.696
Neto dobitak 256.868 586.642
Prosječan broj zaposlenih 93,00 92,00
Prihod po zaposlenom 79.394,92 82.898,21
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.273.569 9.795.844
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.005.702 8.103.710
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 267.867 1.692.134
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.412.736 899.984
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.412.736 -899.984
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 11.273.569 9.795.844
Ukupni odlivi gotovine 12.418.438 9.003.694
Neto priliv (odliv) gotovine -1.144.869 792.150
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.617.269 3.825.119
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.472.400 4.617.269

Skraćeni finansijski pokazatelji [HGPT-R-A]

P/S 0,4909
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1169
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 14,1111
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 5,1013
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3234
Tržišna kapitalizacija 3.624.700
Prinos na aktivu (ROA) 2,18%
Prinos na kapital (ROE) 2,32%
Neto marža 3,48%
EBITDA marža 12,79%
Ukupan prihod 8.077.514