Hercegovinaputevi a.d. Trebinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HGPT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 3.278.881 2.927.184
Tekuća sredstva 8.480.999 8.497.462
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.617.269 3.825.119
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 11.759.880 11.424.646
Pasiva
Kapital 10.928.559 10.341.917
Osnovni kapital 2.196.788 2.196.788
Rezerve 818.718 818.718
Revalorizacione rezerve 141.027 141.027
Neraspoređeni dobitak 7.772.026 7.185.384
Rezervisanja 25.630 2.043
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 805.691 1.080.686
Pasivna vremenska razgraničenja 7.587
Poslovna pasiva 11.759.880 11.424.646
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 7.626.635 6.839.793
EBITDA 1.277.539 673.049
Amortizacija 611.049 585.225
EBIT 666.490 87.824
Rashodi kamata 9.152 0
Dobitak prije poreza 657.338 87.824
Porezi iz dobitka 70.696 61.572
Neto dobitak 586.642 26.252
Prosječan broj zaposlenih 92,00 85,00
Prihod po zaposlenom 82.898,21 80.468,15
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.795.844 6.765.595
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.103.710 7.106.801
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.692.134 -341.206
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 899.984 1.602.919
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -899.984 -1.602.919
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 9.795.844 6.765.595
Ukupni odlivi gotovine 9.003.694 8.709.720
Neto priliv (odliv) gotovine 792.150 -1.944.125
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.825.119 5.769.244
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.617.269 3.825.119

Skraćeni finansijski pokazatelji [HGPT-R-A]

P/S 0,3745
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,2670
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 4,8681
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 4,9748
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2613
Tržišna kapitalizacija 2.855.824
Prinos na aktivu (ROA) 5,06%
Prinos na kapital (ROE) 5,52%
Neto marža 7,69%
EBITDA marža 16,75%
Ukupan prihod 7.612.612