HPK a.d. Kozarska Dubica

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HPKD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 25.098.742 27.046.725
Tekuća sredstva 2.730.377 3.550.507
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.353 92.184
Aktivna vremenska razgraničenja 1.236.977 1.013.559
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 27.829.119 30.597.232
Pasiva
Kapital 14.846.351 19.961.257
Osnovni kapital 27.469.922 27.469.922
Rezerve 10.544 10.544
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 2.920 2.920
Dugoročne obaveze 3.690.985 2.416.976
Kratkoročne obaveze 9.288.863 8.216.079
Pasivna vremenska razgraničenja 140.748 15.188
Poslovna pasiva 27.829.119 30.597.232
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 5.549.900 11.238.743
EBITDA -4.646.281 -4.312.267
Amortizacija 221.844 165.613
EBIT -4.868.125 -4.477.880
Rashodi kamata 246.781 158.316
Dobitak prije poreza -5.114.906 -4.636.196
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -5.114.906 -4.636.196
Prosječan broj zaposlenih 149,00 173,00
Prihod po zaposlenom 37.247,65 64.963,83
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.242.754 12.102.864
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.513.204 11.351.067
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.270.450 751.797
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 900.000 450.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 56.720 230.735
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 843.280 219.265
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.694.000 525.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.356.568 1.536.669
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 337.432 -1.011.669
Ukupni prilivi gotovine 9.836.754 13.077.864
Ukupni odlivi gotovine 9.926.492 13.118.471
Neto priliv (odliv) gotovine -89.738 -40.607
Gotovina na početku obračunskog perioda 92.184 135.129
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 154 639
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 1.247 2.977
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.353 92.184

Skraćeni finansijski pokazatelji [HPKD-R-A]

P/S 1,1483
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1862
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,2460
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5405
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4293
Tržišna kapitalizacija 6.373.022
Prinos na aktivu (ROA) -17,51%
Prinos na kapital (ROE) -29,39%
Neto marža -92,16%
EBITDA marža -83,72%
Ukupan prihod 5.790.064