HPK a.d. Kozarska Dubica

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HPKD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 27.046.725 27.753.478
Tekuća sredstva 3.550.507 4.977.631
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 92.184 135.129
Aktivna vremenska razgraničenja 1.013.559 67.442
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 30.597.232 32.731.109
Pasiva
Kapital 19.961.257 24.597.453
Osnovni kapital 27.469.922 27.469.922
Rezerve 10.544 10.544
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 2.920 2.920
Dugoročne obaveze 2.416.976 1.869.775
Kratkoročne obaveze 8.216.079 6.260.961
Pasivna vremenska razgraničenja 15.188 33.057
Poslovna pasiva 30.597.232 32.731.109
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 11.238.743 18.854.459
EBITDA -4.312.267 -143.199
Amortizacija 165.613 298.428
EBIT -4.477.880 -441.627
Rashodi kamata 158.316 223.656
Dobitak prije poreza -4.636.196 -665.283
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -4.636.196 -665.283
Prosječan broj zaposlenih 173,00 185,00
Prihod po zaposlenom 64.963,83 101.915,99
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 12.102.864 19.525.024
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.351.067 18.791.276
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 751.797 733.748
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 450.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 230.735 226.112
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 219.265 -226.112
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 525.000 3.700.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.536.669 4.149.110
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.011.669 -449.110
Ukupni prilivi gotovine 13.077.864 23.225.024
Ukupni odlivi gotovine 13.118.471 23.166.498
Neto priliv (odliv) gotovine -40.607 58.526
Gotovina na početku obračunskog perioda 135.129 78.168
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 639 492
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 2.977 2.057
Gotovina na kraju obračunskog perioda 92.184 135.129

Skraćeni finansijski pokazatelji [HPKD-R-A]

P/S 0,5671
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1688
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,3746
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7267
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3193
Tržišna kapitalizacija 6.373.022
Prinos na aktivu (ROA) -14,64%
Prinos na kapital (ROE) -20,81%
Neto marža -41,25%
EBITDA marža -38,37%
Ukupan prihod 10.891.187